Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zriadenie vodovodnej prípojky

Postup vybavovania realizácie vodovodnej prípojky a Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky Vám budú doručené budúci týždeň domov alebo si ich môžete prísť vyzdvihnúť osobne na obecný úrad.

Ak budete mať ďalšie otázky, pokojne nám zavolajte.

Legislatívne podmienky pre vodovodné prípojky

Schéma vodovodnej prípojky

Vodomerná šachta

Vážení občania, boli Vám doručené tlačivá:

  • žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky a pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod;
  • ohlásenie drobnej stavby na zriadenie vodovodnej prípojky a pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod.

Obe vypísané tlačivá, aj v prípade, že máte vodovodnú šachtu, doručte na obecný úrad, vrátane príloh (jednoduchý situačný nákres), ktoré sú uvedené pri tlačive Ohlásenie drobnej stavby. Správny poplatok pri podaní ohlásenia drobnej stavby  je 10 €.

Vodomerné šachty - rozmery, ceny

 

Užívanie verejného priestranstva

Žiadame všetkých občanov, ktorí využívajú verejné priestranstvá na parkovanie automobilov alebo skladovanie materiálov, aby doručili na obecný úrad v Michalovej Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva, s uvedením účelu, doby a užívanej plochy, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Michalová č. 2/2014 o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

Vyhásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:
Povedzme stop podvodníkom

Povedzme stop podvodníkom

Prečítajte si prosím odporúčania, ako sa chrániť pred podvodníkmi. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor:
Vypaľovanie trávy

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí

Vážení občania!

Po dlhej zime sa jar začína ozývať zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce upozorniť najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy! Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či v životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa. Stačí trocha nepozornosti, či panika. Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 € .
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Oznam k organizovaniu pohrebov

Obec Michalová v súvislosti s možným šírením koronavírusu prosí smútiacich, aby dodržiavali hygienické opatrenia:
1. V dome smútku môžu zostať len najbližší príbuzní
2. Noste rúško
3. Minimálny odstup medzi sebou 1,5 m
4. Zákaz priameho kontaktu s inou osobou (podávanie rúk, objatie...)
5. Akt vzdania úprimnej sústrasti urobte úklonom
celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

Úprava pracovného režimu Obecného úradu Michalová

Obec Michalová v súvislosti s možným šírením koronavírusu oznamuje občanom úpravu pracovného režimu Obecného úradu Michalová. S platnosťou od 10.3.2020 do odvolania bude obecný úrad pre osobný kontakt s občanmi zatvorený. Prosíme občanov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali e-mailovú komunikáciu a telefonický kontakt.
Do odvolania sa rušia všetky kultúrne, športové a spoločenské podujatia s hromadnou účasťou ľudí. Zároveň bude od 11.3.2020 zatvorená aj Obecná knižnica.

Ing. Terézia Tisovčíková
Starostka obce celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:
Verejná internetová sieť pre obyvateľov a návštevníkov obce Michalová  1

Verejná internetová sieť pre obyvateľov a návštevníkov obce Michalová

Naša obec s finančnou podporou Európskej únie sprístupnila verejnú internetovú sieť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Pripojenie do siete je možné na verejných miestach vo viacerých častiach obce. Stačí si vyhľadať a pripojiť sa na wifi sieť s názvom WiFi4EU. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:

"MASKa V OBJEKTÍVE"

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje 2. ročník fotografickej súťaže „MASKa v objektíve“. celý text

ostatné | 5. 3. 2020 | Autor:
Harmonogram vývozu odpadu 2020 1

Harmonogram vývozu odpadu 2020

Vážení občania, upriamte prosím Vašu pozornosť na tohtoročný harmonogram vývozu odpadu. celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor:
sklo

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna

SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.
Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.
celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor:
Partnerstvo MP - ČH

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného fin. príspevku

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vyhlásilo výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor:
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej 3

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor:

Projekt

Michalová - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor:
Kompostéry 1

Kompostéry

Obec Michalová odovzdáva záhradné kompostéry celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor:
Športujeme od útleho veku 1

Športujeme od útleho veku

„ Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019“. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor:
#

Propagácia našej obce v TV JOJ

Vážení občania
prinášame Vám reportáž a informácie od TV JOJ.
celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:
Certifikát za rok 2018 2

Certifikát za rok 2018

Vážení občania
O tom, že naša príroda a životné prostredie nám nie je ľahostajné svedčí aj tento certifikát za rok 2018 Množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu 77 690 kg je spoločnými silami vytriedený odpad z našej obce. Za túto uvedomelosť a zodpovednosť Vám všetkým ďakujeme.
Veríme, že zodpovedný prístup si nie len zachováme, ale aj rozšírime. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Michalovej

Zníženie energetickej náročnosti
obecného úradu v Michalovej celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:
#

Zameriavanie trasy AA a výkopové práce pre potreby budovania kanalizácie

Vážení občania
Oznamujeme Vám, že od 04.02.2019 bude v našej obci konkrétne na uliciach Trosky a Hrádza prebiehať zameriavanie trasy pre potreby budovania kanalizácie na pozemkoch oboch ulíc. celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:

"KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ " 

NÁZOV PROJEKTU:  KANALIZÁCIA OBCÍ POHRONSKÁ POLHORA A MICHALOVÁ celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor:
Zákaz parkovania na chodníkoch 1

Zákaz parkovania na chodníkoch

Vážení občania, opätovne Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie ZÁKAZU PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH
celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor:
Prevádzka multifunkčného ihriska  1

Prevádzka multifunkčného ihriska

Prevádzkové hodiny a spôsob rezervácie plochy multifunkčného ihriska v Michalovej celý text

ostatné | 2. 8. 2016 | Autor:
Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová  1

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová

Vážení občania, v podstránke AKO VYBAVIŤ - POHREB nájdete nové tlačivá potrebné k zmenám vykonávaným v súvislosti s nájmom hrobových miest napr: žiadosť o vloženie urny, potvrdenie o odstránení príslušenstva hrobového miesta a pod.... celý text

ostatné | 28. 6. 2016 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná