Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na Obecné zastupiteľsvo

Typ: ostatné
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 15.decembra 2018 (sobota) o 17.30 hod. sa bude konať Obecné zastupiteľstvo.

  erb    Ing. Terézia Tisovčíková

                               STAROSTKA OBCE  MICHALOVÁ         

 

                                                                                              V Michalovej, 11.12.2018

 

P o z v á n k a 

 

 

V súlade s §1 2 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Michalovej, čl. 4, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Michalová, ktoré sa bude konať

 

15. decembra 2018 (sobota)  o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Dome služieb v Michalovej

 

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na schválenie programu  rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová
 4. Voľba  návrhovej komisie
 5. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 6. Návrh na schválenie VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová
 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Cenníku č. 1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová
 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Michalová na roky 2019-2021
 9. Návrh na schválenie finančného rozpočtu obce Michalová na roky 2019 – 2021
 10. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová na I. polrok 2019
 11. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2018
 12. Návrh na zrušenie uznesení obecného zastupiteľstva obce Michalová
 13. Rôzne - Informácie starostky obce
 14. Záver

 

 

 

 

                                                                       Ing. Terézia Tisovčíková, v.r.

                                                                       starostka obce Michalová

 

 


Vytvorené: 16. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 12. 2018 16:12
Autor: