Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení občania 

našim cieľom je informovať Vás o tom, ako sa obec uchádza o čerpanie finančných prostriedkov v oblasti dotácií  a fondov EÚ.  Snažíme sa zapájať do výziev, ktoré sú pre našu obec vhodné a ktorých žiadateľom môže obec byť. 

V priloženej tabuľke prinášame len najstručnejšie informácie o tom, koľko žiadostí o dotácie a financií zo zdrojov EU obec podala, koľko z toho bolo úspešných, neúspešných a koľko je v schvaľovacom procese. Za každou podanou žiadosťou sa nachádza  mnoho práce no nie vždy môžeme byť úspešnými žiadateľmi. Aj napriek tomu, že sme mali mnoho nepodporených žiadostí sa nevzdávame a naďalej sa uchádzame o multizdrojové financovanie rozvoja našej obce prostredníctvom našich projektov. 

 Zoznam projektov nájdete v prílohe Prehľad podávaných projektov ku dňu 27.9.2018 

 

Realizácia projektových zámerov : 

 MP - ČH„Naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron „. 

Vážení občania a návštevníci našej obce . Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý bol realizovaný  na základe výzvy Číslo :  GP-P MPCH 2017/10/1 pod názvom  „naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron „.

Vďaka úspešnosti v uvedenej výzve sa nám podarilo získať  finančnú podporu na realizáciu projektu  500,- eur . Ako boli finančné prostriedky použité sa dočítate v krátkom príspevku.
 

Obec Michalová je organizátorom a spoluorganizátorom mnohých spoločensko-kultúrnych a športových podujatí  vďaka ktorým sa udržujú kultúrne a spoločenské vzťahy našich občanov. Stalo sa tradíciu, že každoročne organizujeme Dni obce. Sobotňajšie centrum diania Dní obce  sa odohráva pri Luštiarni (ktorá je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok ako pamiatkový objekt. Za budovou Luštiarne sa nachádza rozľahlý pozemok, ktorý je vhodný na oddychovú zónu vhodnú pre rôzne podujatia kultúrneho a spoločenského a športového charakteru.

V rámci tradičného podujatia Dni obce Michalová na spomínanom priestore  organizujeme „ Kulinársky dvor“ kde ponúkame všetkým návštevníkom podujatia DNI OBCE rôzne špeciality, ktoré sú tradičné a chutné čo potvrdzuje zvyšujúci sa počet návštevníkov.  Pre zlepšenie kvality uvedených aktivít bolo potrebné zabezpečiť prístrešok , ktorý zvyšuje komfort oddychovej zóny a je prvou „lastovičkou“ budovania oddychovej zóny ako celku.

veríme ž počas nasledujúcich rokov sa nám za pomoci podobných grantov podarí vybudovať krásnu oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť všetkých našim občanom a návštevníkom obce. 

aktuality/fotogaleria-1/rok-2017/dni-obce-sobota-program-370sk.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FPUV marci tohto roku Obec Michalová podala dve žiadosti o finančné granty cez Fond na podporu umenia. Jedna žiadosť bola zameraná na renováciu priestorov a vybavenia obecnej knižnice, ktorá však nebola podporená.

Druhá žiadosť bola zameraná na obohatenie knižničného fondu (nákup kníh), a  táto bola podporená a na obnovu knižničného fondu dostaneme finančné prostriedky vo výške 1 000 eur. Projekt je realizovaný v zmysle  zmluvných podmienok. Všetky knižničné jednotky zakúpené z finančnej podpory FPU budú označené pečiatkou “Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Celkový nákup kníh je vo výške 1 100 eur (222 ks), pričom 100 eur je spolufinancovanie projektu zo strany obce. Priestory knižnice budú označené logom FPU. Zoznam zakúpených kníh je zverejnený na:

1. webovej stránke - Obecná knižnica- Aktualitky 

2. v úradnej tabuli obce 

3. na fb stránke - Obecná knižnica Michalová 

4. elektronicky odoslaný do miestne MŠ a susednej Spojenej základnej školy v Pohronskej Polhore 

Týmto chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za ich finančný grant, vďaka ktorému môžeme zakúpiť nové knižničné jednotky rôzneho žánru a prevažne od slovenských autorov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozšírenie kamerového systému „Rozšírenie kamerového systému v obci Michalová „

 

Vážení občania,

prinášame Vám informáciu o prebiehajúcej realizácii projektu pod názvom  „ Rozšírenie kamerového systému v obci Michalová „.

Obec je zodpovedná za ochranu majetku obce ako aj za bezpečnosť jej obyvateľov a v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení má maximálnu snahu o zabezpečenie tejto ochrany. V tomto čase máme vybudovaný kamerový systém, ktorý má 5 kamier z vlastných zdrojov obce.

Vzhľadom k rozľahlosti našej obce je počet kamier nedostatočný.  Z uvedeného dôvodu sme v roku 2016 požiadali Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o dotáciu v oblasti prevencie kriminality. Žiadosť bola úspešná a  v roku 2017  nám na základe zmluvy č. 26/BB/2017  bola poukázaná dotácia vo výške 10 000,00 eur. Obec z vlastných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 20 % výdavkov z celkového rozpočtu projektu. Celkové náklady sú vo výške 13 457,28 eur s DPH.

Vďaka poukázanej dotácie rozširujeme kamerový systém o 7 kamier, ktoré  budú v prevádzke nepretržite. V prípade potreby kamerový systém využíva aj Okresné riaditeľstvo policajného zboru pri riešení rôznej trestnej činnosti.

Veríme, že realizáciou uvedeného projektu prispejeme k maximálnej ochrane obce a jej obyvateľov a návštevníkov našej obce.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo

 "Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová " 

Vážení občania

Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. V tejto časti našej webovej stránky Vám budem prinášať priebežné informácie, usmernenia a podobne. V úradnej tabuli obce , na Obecnom úrade v Michalovej  a TU máte k nahliadnutiu mapu plánovanej trasy kanalizácie. Predpokladáme, že výkopové práce budú  zahájené  marec- apríl /2018 (podľa poveternostných vplyvov).

Názov projektu:  Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ .

Dátum začatia realizácie projektu:                                03/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu:                         02/2019

Celkové náklady:                                                                 16 182 134,66 eur

NFP(európska únia a štátny rozpočet)                         15 373 027,93 eur

Druh projektu:                                                                     Dopytovo orientovaný

Kanalizácia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------