Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení občania,
našim cieľom je informovať Vás o tom, ako sa obec uchádza o čerpanie finančných prostriedkov v oblasti dotácií  a fondov EÚ.  Snažíme sa zapájať do výziev, ktoré sú pre našu obec vhodné a ktorých žiadateľom môže obec byť.

en

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obohatenie knižničného fondu

V tomto  roku Obec Michalová opäť  podala dve žiadosti o finančné granty cez Fond na podporu umenia. Jedna žiadosť bola zameraná na renováciu priestorov Obecnej knižnice v Michalovej .

Druhá žiadosť bola zameraná na obohatenie knižničného fondu (nákup kníh), a  táto bola podporená a na obnovu knižničného fondu sme dostali  finančné prostriedky vo výške 1 000 eur pričom 200 eur je spolufinancovanie projektu zo strany obce. Projekt je realizovaný v zmysle  zmluvných podmienok.  Našim najväčším cieľom je zvýšiť počet čitateľov, zaujať aj detského čitateľa a ponúknuť viac slovenských autorov.  Realizáciou uvedeného projektu boli do obecnej knižnice zakúpené knižničné jednotky druhu   : detská literatúra, detská populárno- náučná literatúra , beletria , odborná literatúra. Všetky knižničné jednotky sú verejne dostupné všetkým čitateľom Obecnej knižnice v Michalovej.  Z celkovej sumy 1200 eur bolo zakúpených 201 kníh z čoho  20 % z dotácie  v hodnote 1200 eur bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU, ktoré sa nachádzajú v aktuálnom zozname . Priestory knižnice sú označené logom FPU. Zoznam zakúpených kníh je zverejnený na:

1. webovej stránke - Obecná knižnica- Aktualitky

2. v úradnej tabuli obce

3. na fb stránke - Obecná knižnica Michalová

Všetky knižné jednotky a novonadobudnuté knihovničky sú označené nálepkou  s logom.

Týmto chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za ich finančný grant, vďaka ktorému sme mohli  zakúpiť nové knihovničky a knižničné jednotky rôzneho žánru a prevažne od slovenských autorov.

Projekt bol realizovaný v súlade s Príručkou pre propagáciu FPU zverejnenej v časti "Dokumenty".

ll

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renovácia priestorov Obecnej knižnice v Michalovej

V tomto  roku Obec Michalová opäť  požiadala o dva  finančné granty cez Fond na podporu umenia. Jedna žiadosť bola zameraná na obohatenie knižničného fondu (nákup kníh). Druhá žiadosť bola zameraná na renováciu priestorov Obecnej knižnice v Michalovej. Naša žiadosť bola podporená zo strany FPU sumou 2700 eur a výška nášho spolufinancovania bola 576 eur. Vďaka týmto finančným prostriedkom sme mali  možnosť do našej  knižnice zakúpiť úplne nové knihovničky v celkovej hodnote 3 276 eur , ktoré  sú lahodné nie len na estetické oko, ale sú aj praktické zväčšením ukladacieho priestoru. V knižnici bolo potrebné vymaľovať, vymeniť aj osvetlenie, a podlahovú krytinu. Tieto odborné práce a potrebný materiál boli financované z rozpočtu obce. Aby sme premenu priestorov knižnici uviedli do života tak ako sa patrí, celkovú renováciu  ukončime slávnostným otvorením zrenovovanej obecnej knižnice. Veríme, že renovácia priestorov bude obrovským prínosom pre všetkých našich aktuálnych aj potencionálnych čitateľov. Našou snahou bude renovované priestory využívať aj na stretnutia a besedy s umelcami či inú komunitnú činnosť zameranú na deti a dospelých čitateľov a občanov obce Michalová. Projekt je realizovaný v zmysle  zmluvných podmienok. Našim najväčším cieľom bolo zvýšiť počet čitateľov.  

Projekt bol realizovaný v súlade s Príručkou pre propagáciu FPU zverejnenej v časti "Dokumenty".

Priestory knižnice sú označené informačným plagátom o realizácii projektu pod názvom „Renovácia priestorov obecnej knižnice Michalová“   a všetky knižné jednotky a novonadobudnuté knihovničky sú označené nálepkou  s logom FPU.

Týmto chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za ich finančný grant, vďaka ktorému sme mohli  zakúpiť nové knihovničky. Vďaka vedeniu obce dostali priestory knižnice nový šat v podobe vymaľovania, novej podlahy a osvetlenia čo prispelo k rozkvetu priestorov ako takých.  Samotná renovácia sa nezaobišla ani bez obetavej práce , čím ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri realizácii projektu pod názvom „Renovácia priestorov obecnej knižnice Michalová“ .  

ppp

nn


 "Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová " 

Vážení občania

Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. V tejto časti našej webovej stránky Vám budem prinášať priebežné informácie, usmernenia a podobne. V úradnej tabuli obce, na Obecnom úrade v Michalovej  a TU máte k nahliadnutiu mapu plánovanej trasy kanalizácie. Predpokladáme, že výkopové práce budú  zahájené  marec- apríl /2018 (podľa poveternostných vplyvov).

Názov projektu:  Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ .

Dátum začatia realizácie projektu:                                03/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu:                         02/2019

Celkové náklady:                                                                 16 182 134,66 eur

NFP(európska únia a štátny rozpočet)                         15 373 027,93 eur

Druh projektu:                                                                     Dopytovo orientovaný

Kanalizácia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie,

Kohézny fond

Miesto realizácie projektu:     Obec Michalová  

Názov projektu:   Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Kód ŽoNFP: NFP310010K960

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová prostredníctvom nákupu 550 ks kompostérov s objemom nad 1 000 l (1mᶟ). Na území obce neprebieha zber BRO, nakoľko obec nemá zberný dvor respektíve plochy na uskladnenie takéhoto odpadu. BRO sa v obci zhodnocuje individuálne. Obec nevlastní žiadne jednotné kompostéry s väčšou kapacitou a preto dlhodobo uvažuje nad kúpou záhradných kompostérov pre všetky domové jednotky obci, čím sa zabezpečí zhodnotenie BRO v súlade so zákonom a prispeje k zvýšeniu úrovne a štandardu zhodnocovania odpadu.

Ciele projektu:

  • Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • Hlavným cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov. 

Merateľné ukazovatele projektu:

  • Zvýšenie kapacity pre triedenie komunálnych odpadov
  • Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadov

Názov prijímateľa nenávratného finančného príspevku:   Obec Michalová

Názov riadiaceho orgánu:      Ministerstvo životného prostredia SR

Výška nenávratného finančného príspevku podľa zmluvy:   86 212,50 EUR

Termín začatia realizácie projektu:   08/2018

Termín ukončenie realizácie projektu podľa zmluvy:  02/2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie,

Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu:     Obec Michalová 

Názov projektu:   Prestavba Materskej školy Michalová

Kód výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10

Kód ŽoNFP: NFP302020K958

Stručný opis projektu:

Projekt je v súlade so stratégiou IROP, PO 2- Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a špecifickým cieľom 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Vytvorením dostatočných kapacít materskej školy sa vytvoria predpoklady pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy .

Ciele projektu:

  • Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
  • Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Merateľné ukazovatele projektu:

•          Zvýšenie kapacít miest MŠ

•          Zvyšovanie kvality vzdelávania

Názov prijímateľa nenávratného finančného príspevku:   Obec Michalová

Názov riadiaceho orgánu:      Ministerstvo pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška nenávratného finančného príspevku podľa zmluvy:   174 610,00 EUR

Termín začatia realizácie projektu:   08/2018

Termín ukončenie realizácie projektu podľa zmluvy:  03/2019


Hodnotiaca spáva  o realizovanom  projekte:

Nákup športových potrieb a náradia  na podporu záujmovej činnosti mladých hasičov

Pri Dobrovoľnom hasičskom zbore Michalová (ďalej DHZ Michalová) pracuje od septembra 2017 detský kolektív mladých hasičov – celkovo 15 mladých hasičov vo veku 4-15 rokov.

Hlavnou náplňou nášho DHZ na úseku práce s deťmi je vytvárať podmienky pre ich činnosť, podporovať zdravý rozvoj osobnosti, intelektuálne, mravné, sociálne a fyzické schopnosti.

Taktiež viesť mládež k zodpovednosti , úcte k vlasti, prírode, celému ľudskému spoločenstvu, ako i k preventívnej výchove a zásadám v oblasti požiarnej ochrany.

Mladí hasiči sa stretávajú každý týždeň. V lete v prírode  na ihrisku a v zime v priestoroch telocvične.

Vďaka poskytnutej finančnej dotácii  na rok 2018 sme nakúpili športové potreby, hasičské náradie  a náradie na podporu činnosti, ktorá umožňuje získavať hasičskú zručnosť potrebnú pri vykonávaní hasičských disciplín ako je: požiarny útok CTIF, štafetový beh 400 m s prekážkami, požiarny útok s vodou,  štafetu dvojíc a iné. Mladí hasiči sa mohli zúčastniť aj súťaží mladých hasičov. Naposledy v decembri tohto roku na Pohronskej  halovej lige v Banskej Bystrici.

Touto cestou sa chceme poďakovať banskobystrickému samosprávnemu kraju, s ktorého podporou môžeme vytvárať podmienky pre činnosť mladých            hasičov.                

Hodnotiaca správa - Podpora dobrovoľného hasičstva detí a mládeže športovou aktivitou.

Propagácia


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo BBSK

Archa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lHodnotiaca správa o realizovanom projekte

 

Názov projektu:                               Dni obce Michalová 2019

Prijímateľ/žiadateľ:                        Obec Michalová, Trosky č. 1, 976 57 Michalová

Dátum a miesto konania :            16.- 18. august 2019 Obec Michalová       

Tohoročný IX. ročník Dní obce Michalová sa začal dňa 16.augusta 2019 svätou omšou v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana Uhorského. Po skončení sv. omše pokračoval kultúrny program v sále kultúrneho domu v Michalovej. Slávnostného otvorenia Dní obce Michalová 2019 sa ujala starostka obce Ing. Terézia Tisovčíková . Po slávnostnom príhovore sa odprezentovala spevácka skupina Potešenie ZO JDS Michalová. Po ich vystúpení svoje umenie predviedla skupina KMEŤOBAND a na záver skvelú náladu všetkých divákov udržala Gizka Oňová. Na pódium boli umiestnené logá sponzorov (viď fotodokumentáciu) ako aj označenie „S finančnou podporou Banskobystrického kraja“ v zmysle zmluvných podmienok.

Sobotňajšie dopoludnie bolo plné športových a zábavných podujatí. Tradične prebiehal silový trojboj o pohár starostky obce a taktiež športové súťaže, do ktorých sa zapojili návštevníci podujatia. Po skončení všetkých športových súťaží pre všetky vekové kategórie starostka obce odovzdala úspešným športovcom ceny a pohár starostky obce výhercovi stolnotenisového turnaja, ktorý bol sprievodným podujatím dní obce 2019. Pre deti sme pripravili okrem športových podujatí aj maľovanie na vár, rôzne súťaže aj interaktívne divadielko. Hlavné programové pásmo sa začalo popoludní prezentáciou umeleckých telies: hudobná skupina MBM z Michalovej, folklórna skupina Košarinka z Michalovej , hudobná skupina Nocadeň , Elán Tribute (Rievival). Sobotný večer ukončila diskotéka pod vedením DJ Majo. Avšak, aby Dni obce boli pestré nie len na športové a kultúrno spoločenské podujatia, pripravili sme pre všetkých návštevníkov tradičné Kulinárske dvory, z ktorých sa šírila vôňa palaciniek, guľášov, halušiek a iných tradičných jedál. O tieto dobroty sa postarali naši domáci kuchári. V stánkoch sa prezentovali aj naši remeselníci, ktorí prezentovali svoje ručné výrobky, od výroby šperkov z rôznych materiálov, paličkovania, Decoupage rezbárstva, po samotné pletenie košíkov. V priestoroch historickej budovy Luštiarne bola inštalovaná výstava obrazov, vyrezávaných výrobkov, paličkovaných a háčkovaných dečiek, sôch, plastík   a výrobkov členov miestnej Matice Slovenskej. Aby sme si aspoň z časti pripomenuli tradície, k nahliadnutiu bola inštalovaná aj výstava muzeálneho druhu, pričom na uvedenú výstavu prispeli vzácnymi prvkami samotní občania obce. Svoju aktivitu predstavil aj miestny DHZ v Michalovej, prezentáciou súťažných trofejí mládeže v budove miestnej hasične. Aby návštevníkov zapojili do diania, členovia DZH pripravili výstavu hasičského oblečenia a potrieb a taktiež súťaže pre deti a mládež..  Dni obce Michalová sa končili v nedeľu dopoludnia a to slávnostnou sv. omšou, ktorou si naši veriaci pripomenuli  sv. Štefana Uhorského, kráľa, patróna farnosti.

Uvedené podujatie Dni obce Michalová 2019 je návštevníkmi hodnotené veľmi kladne. Atmosféra bola veľmi dobrá a srdečná. Program rôznorodý a zameraný na všetky cieľové skupiny obyvateľstva, čo je prínosom pre celý región. Obec sa takýmto podujatím prezentuje navonok a dáva priestor na prezentáciu pre všetkých  obyvateľov obce a regiónu. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí finančným či materiálnym príspevkom prispeli k priebehu Dní obce Michalová 2019.

Najväčšia vďaka patrí zastupiteľstvu Banskobystrického samosprávneho kraja za finančnú podporu, vďaka ktorej sme mali možnosť zrealizovať spomínané kultúrno – spoločenské podujatie IX. ročník Dni obce Michalová.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l

Športujeme od útleho veku

Obec Michalová sa v roku 2019 uchádzala o finančnú dotáciu na realizáciu projektu : Športujeme od útleho veku . Vďaka úspešnosti podanej  žiadosti v našej obci bude vybudované nové detské ihrisko .

Podprogram:  č.2 – Výstavba detských ihrísk

Názov Projektu :   Športujeme od útleho veku

Číslo projektu: PRS-864/2019/2

Výška dotácie : 8 000 eur

„ Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

 


Michalová - rozšírenie vodovodu


ROK  2018

Propagácia realizácie projektu BBSK 2018

Partnerstvo MP-CHVážení občania a návštevníci našej obce. Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý bol realizovaný  na základe výzvy Číslo:  GP-P MPCH 2018/11/1 pod názvom  „naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron„.

Vďaka úspešnosti v uvedenej výzve sa nám podarilo získať  finančnú podporu na realizáciu projektu  500,- eur . Ako boli finančné prostriedky použité sa dočítate v krátkom príspevku. Toho času  sa v Obci Michalová nachádza jeden náučný chodník, ktorý bol vybudovaný za pomoci podporeného projektu   grantu MP- ČH v roku 2011. Uvedený náučný chodník informuje o histórii obce nie len miestnych obyvateľov ale je turistov. Trasa náučného chodníka začína v strede obce a končí pri vybudovanom altánku  v blízkosti Kalvárie . Uvedená trasa je často navštevovaná našimi objaviteľmi aj turistami.

Trasa sa využíva ako ideálna alternatíva prechádzok, spojená s oboznámením sa o histórii obce. Avšak vzhľadom k poveternostným podmienkam je vybudovaný náučný chodník znehodnotený takým spôsobom, že informačné tabule sú ťažko čitateľné. Naša obec sa snaží o úpravu drevených stojanov. No uvedená snaha udržania náučného chodníka je nepostačujúca a z toho dôvodu predkladaný  projekt sme zamerali na rekonštrukciu  náučného chodníka renováciou informačných tabúľ ako aj rozšírenie o jednu tabuľu venovanú významnej osobnosti, ktorá pôsobila v našej obci. Nové zaujímavé informácie sa môžete dozvedieť o Gustávovi Zechnterovi Laskomerskom, ktorý počas pôsobenia v Brezne –  od 3. augusta 1853 do 6. mája 1868 . Do jeho lekárskej opatery patrilo 24 dedín na Bielom a Čiernom Hrone, čo predstavovalo 1 500 drevorubačov, baníkov, hutníkov a spolu s ich rodinami to 6 až 8 tisíc osôb.

Veríme že za pomoci podobných grantov sa nám podarí udržať a rozšíriť  náučný chodník , ktorý bude slúžiť všetkých našim občanom a návštevníkom obce.


FPUV marci 2018 Obec Michalová opäť podala dve žiadosti o finančné granty cez Fond na podporu umenia. Žiadosť zameraná na vybavenie obecnej knižnice,  nebola podporená.

Žiadosť zameraná na obohatenie knižničného fondu (nákup kníh) bola podporená a dotovaná vo výške 1 500 eur. Projekt je realizovaný v zmysle  zmluvných podmienok. Všetky knižničné jednotky zakúpené z finančnej podpory FPU sú označené pečiatkou “Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Celkový nákup kníh je vo výške 1 600, 28 eur v počte 290 kníh , pričom 100 eur je spolufinancovanie projektu zo strany obce. Priestory knižnice sú označené logom FPU. Zoznam zakúpených kníh je zverejnený na:

1. webovej stránke - Obecná knižnica- Aktualitky 

2. v úradnej tabuli obce 

3. na fb stránke - Obecná knižnica Michalová (fotografie)

Týmto chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za ich finančný grant, vďaka ktorému môžeme zakúpiť nové knižničné jednotky rôzneho žánru a prevažne od slovenských autorov.


ROK 2017

MP-CHRealizácia projektových zámerov : 

 „Naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron„

Vážení občania a návštevníci našej obce . Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý bol realizovaný  na základe výzvy Číslo :  GP-P MPCH 2017/10/1 pod názvom  „naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron„.

Vďaka úspešnosti v uvedenej výzve sa nám podarilo získať  finančnú podporu na realizáciu projektu  500,- eur . Ako boli finančné prostriedky použité sa dočítate v krátkom príspevku.

Obec Michalová je organizátorom a spoluorganizátorom mnohých spoločensko-kultúrnych a športových podujatí  vďaka ktorým sa udržujú kultúrne a spoločenské vzťahy našich občanov. Stalo sa tradíciu, že každoročne organizujeme Dni obce. Sobotňajšie centrum diania Dní obce  sa odohráva pri Luštiarni (ktorá je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok ako pamiatkový objekt. Za budovou Luštiarne sa nachádza rozľahlý pozemok, ktorý je vhodný na oddychovú zónu vhodnú pre rôzne podujatia kultúrneho a spoločenského a športového charakteru.

V rámci tradičného podujatia Dni obce Michalová na spomínanom priestore  organizujeme „ Kulinársky dvor“ kde ponúkame všetkým návštevníkom podujatia DNI OBCE rôzne špeciality, ktoré sú tradičné a chutné čo potvrdzuje zvyšujúci sa počet návštevníkov.  Pre zlepšenie kvality uvedených aktivít bolo potrebné zabezpečiť prístrešok , ktorý zvyšuje komfort oddychovej zóny a je prvou „lastovičkou“ budovania oddychovej zóny ako celku.

aktuality/fotogaleria-1/rok-2017/dni-obce-sobota-program-370sk.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Rozšírenie kamerového systému v obci Michalová „

Vážení občania,

prinášame Vám informáciu o prebiehajúcej realizácii projektu pod názvom  „ Rozšírenie kamerového systému v obci Michalová „.

Obec je zodpovedná za ochranu majetku obce ako aj za bezpečnosť jej obyvateľov a v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení má maximálnu snahu o zabezpečenie tejto ochrany. V tomto čase máme vybudovaný kamerový systém, ktorý má 5 kamier z vlastných zdrojov obce.

Vzhľadom k rozľahlosti našej obce je počet kamier nedostatočný.  Z uvedeného dôvodu sme v roku 2016 požiadali Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o dotáciu v oblasti prevencie kriminality. Žiadosť bola úspešná a  v roku 2017  nám na základe zmluvy č. 26/BB/2017  bola poukázaná dotácia vo výške 10 000,00 eur. Obec z vlastných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 20 % výdavkov z celkového rozpočtu projektu. Celkové náklady sú vo výške 13 457,28 eur s DPH.

Vďaka poukázanej dotácie rozširujeme kamerový systém o 7 kamier, ktoré  budú v prevádzke nepretržite. V prípade potreby kamerový systém využíva aj Okresné riaditeľstvo policajného zboru pri riešení rôznej trestnej činnosti.

Veríme, že realizáciou uvedeného projektu prispejeme k maximálnej ochrane obce a jej obyvateľov a návštevníkov našej obce.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.