Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MONITOROVANIE KVALITY PITNEJ VODY - ROK 2019

§ 13 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.

 

DÁTUM ODBERU VZORKY

VÝSLEDKY MONITORINGU KVALITY VODY VO VEREJNOM VODOVODE OBCE MICHALOVÁ

Surová voda –  

vodárenský zdroj

Pitná voda – rozvodná sieť (miesto spotreby)

mikrobiologický rozbor

minimálny rozbor

úplný rozbor

rádiologický rozbor

13. 02. 2019

-

-

-

V

V

10 .06. 2019

V

-

-

-

-

10 .06 .2019

-

V

-

-

-

14.08.2019

_

-

V

-

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:

V – vyhovuje:  výsledky monitorovania vyhovujú vo všetkých sledovaných ukazovateľoch kvality vody v zmysle právnych požiadaviek

N – nevyhovuje: za N sa uvedie ukazovateľ kvality vody, pri ktorom bola laboratórnym rozborom nameraná vyššia hodnota  ako je stanovená limitná hodnota

Poznámky:

Mikrobiologický rozbor pozostáva z: mikrobiologických ukazovateľov kvality vody.

Minimálny rozbor pozostáva z: biologických a mikrobiologických; fyzikálnych a chemických (anorganických) ukazovateľov kvality vody; minimálny rozbor sa vykonáva aj v rámci sledovania kvality surovej vody odoberanej z vodárenského zdroja.

Úplný rozbor pozostáva z : biologických a mikrobiologických; fyzikálnych a chemických (anorganických a organických); rádiologických ukazovateľov kvality vody; stanovenia dezinfekčných prostriedkov a ich vedľajších produktov;  ukazovateľov,  ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody; látok, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca. Úplný rozbor sa vykonáva v intervale 1 x za 2 roky.

Rádiologický rozbor pozostáva z nasledujúcich ukazovateľov: celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta a objemová aktivita radónu 222.

Zistené hodnoty výsledkov monitorovania kvality pitnej vody sú v súlade s právnymi požiadavkami, platnými na úseku prevádzkovania verejného vodovodu pravidelne odovzdávané Okresnému úradu Brezno a Ministerstvom životného prostredia SR poverenej právnickej osobe.

 

Cena za reguláciu pitnej vody: 

Cena za reguláciu pitnej vody

Monitoring kvality pitnej vody:

Monitoring kvality pitnej vody 2017

Monitoring kvality pitnej vody 2018

Štandardy kvality pitnej vody : 

Štandardy kvality 2014

Štandardy kvality 2015

Štandardy kvality 2016

Štandardy kvality 2017

Štandardy kvality 2018

Štandardy kvality 2019