Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

AKTUALITY :

Kalendár podujatí 3 Q 2019

Stretnutie so seniormi ZO JDS Pohronská Polhora

19. ročník Okresného turistického zrazu seniorov

Stretnutie seniorov SPOD FABOVEJ HOLE 2019

 

 15.7.2019

 

 

Vietor, vytrvalý dážď ,dokonca snehová víchrica v predvečer dňa, kde výbor ZO JDS v Michalovej pripravoval podujatie na počesť výročia oslobodenia našej vlasti ,riadne organizátora potrápil. Pri otvorení podujatia však príjemné počasie a modrá obloha napomohli úspešnému priebehu pretekov seniorov. Títo v duchu Vykročme za zdravím súťažili v behoch ,hodoch , vrhoch a branných disciplínach.

Zápolili družstvá ulíc Michalovej o putovný pohár starostky obce .Tradícia rivalov- ulíc Hrable a Hrádza v súťaži o prvenstvo bola narušená a držiteľom pohára sa stalo družstvo z Potočnej pred ulicami Hrabble, Hrádza a Trosky .

 

Najúspešnejšími pretekármi boli u senioriek : Hrnčiariková , Dianišová a Podmanická .

U seniorov to boli Bobák , Tokár a Grendel . Z účastníkov boli nomináciou vybraní seniori , ktorí budú Michalovú reprezentovať na Okresných športových hrách v Brezne 22.mája 2019.

 

V závere dobre padlo občerstvenie pripravené pod vedením pani Odelgovej a jej partie členiek výboru . Naviac nás všetkých potešila radosť zo stretnutia .

 

                                                                          -JD-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO JDS novinky/informácie/príspevky

 

Jednota dôchodcov na Slovensku – základná organizácia Michalová

Jednota dôchodcov na Slovensku vznikla na základe dobrovoľného rozhodnutia skupiny seniorov  a pracuje ako občianske združenie .Je nezávislá s právnou subjektivitou . Hlavným cieľom  a snahou je chrániť práva a oprávnené požiadavky seniorov  na  spravodlivé  dôstojné  dôchodkové zabezpečenie , zdravotnú a sociálnu starostlivosť .Jej  ciele a úlohy sú stanovené v Stanovách JDS.

 

Nedávna februárová hodnotiaca členská schôdza  pripomenula , že v  konci nastávajúceho  volebného obdobia si v obci si pripomenieme už 25.výročie založenia základnej organizácie .Snaha o jej založenie sa datuje už v júni 1992 , kde  niektorí členovia seniori sa zúčastňujú konferencie JDS v  Banskej Bystrici , zakladajú prípravný výbor v zložení p.Rosiar , Kokavec , Čellárová  ,oficiálne však  vzniká až registráciou na MV 1.4.1996 . Prvými predseda mi boli p.Onderko a Rosiar . Bohužiaľ , mnohí zakladajúci členovia už nie sú medzi nami ,ale stále im vďačíme za pevné základy našej základnej organizácie . Táto , sa pozitívne aktivizuje s výborom na čele s predsedníčkou Mgr.Pernischovou . Dochádza k pozitívnym zmenám a nárastu počtu členov ,čím sa ZO Michalová zaraďuje medzi najpočetnejšie  organizácie v okrese Brezno .Od roku 2012 preberá funkciu predsedu Mgr.Ján Dianiš.

 

Cieľom výboru bolo vytvárať také aktivity , ktoré sú podporou aktívneho starnutia , teda procesu , v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia , účasti a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu starších ľudí žijúcich v našej obci. Pozitívnym javom je kutúrno-spoločenská činnosť a záujmová činnosť . Tu treba vyzdvihnúť úspešnú prezentáciu speváckej skupiny pod vedením Mgr.Pôbišovej na podujatiach okresných , krajských a regionálnych prehliadkach ,ako aj na obecných vystúpeniach .Zvlášť za mimoriadne úspešné treba považovať účasť skupiny na celoslovenskej prehliadke  speváckych súborov v Pezinku  v r. 2017.

K obľúbeným podujatiam členov s dobrou účasťou patria turistické vychádzky , posedenie pod jedličkou s koledami ,kultúrne Vianoce , fašiangový večierok , Mesiac knihy , oslavy MDŽ ,  , účasť na podujatiach organizovaných obcou , pietny akt Zvon mieru .Nemenej dôstojné sú slávnostné štvrťročné stretnutia s jubilantmi.

     Tradičnými podujatiami tešiacimi sa záujmu našich seniorov sú turisticko poznávacie zájazdy , vychádzky do okolitej prírody obce v rôznych ročných obdobiach. Prospešná je účasť na Dni Zeme spojená s čistením potokov a okolia Handárky.

     Vysoko možno hodnotiť účasť na športových podujatiach, ktoré sme usporiadali v našej obci,

ako boli okresné zimné a letné športové hry ,kde viac krát sme získali prvenstvo ako najúspešnejšia organizácia .Treba tu tiež vyzdvihnúť úspešnosť výsledkov našich reprezentantov S.Bobáka , M.Tokára  ktorí medailovými umiestneniami sa stali najúspešnejšími športovcami seniormi nielen na okresných , ale aj na krajských a celoslovenských športových hrách v uplynulých ročníkoch.

    Úspešná je spolupráca s partnerskými organizáciami - so ZO Pohronskou Polhorou a Tisovcom ,kde  sa stretávame na stretnutí seniorov spod Fabovej hole v auguste už 12. krát s cieľom výmeny skúsenosti , priateľských rozhovorov ale hlavne pripomenutí si výročia SNP, každoročné stretnutie na Anna bále v Michalovej a predvianočnom stretnutí  v P.Pohore. Prospešnou a vydarenou je spolupráca s o ZO JDS Detva , ktorá sa prejavuje nielen v oblasti turisticko-športových stretnutí , ale hlavne v oblasti vzájomných vzťahov a  spolupráce., čo prispieva k obojstrannému obohateniu činností.

   Vážime si dobrú spoluprácu s organizáciami v obci Archou , MO SČK  a MO MS ,ktorej sme

kolektívnymi členmi. Preukázateľne si vážime spoluprácu s obcou , jej starostkou

Ing. Tisovčíkovou ,jej podporou a konkrétnou pomocou , čo si zasluhuje vďaku a obdiv. Ide nám aj o vzájomný dialóg , neustále hľadanie možností na skvalitňovanie úrovne občianskeho života seniorov.

 

Do budúceho obdobia sú priority Jednoty dôchodcov na Slovensku :

- pozitívne doriešiť problematiku s diskriminácie tzv.  " starodôchodcov  "

- doriešiť zmenu Vianočného príspevku na 13.dôchodok

- zabezpečiť valorizáciu s novým modelom pre jej výpočet

- zvýšiť objem finančných prostriedkov na relaxačno-liečebné pobyty pre seniorov

- zlepšovať podmienky pre prirodzené prostredie k "jeseni života " seniorov skvalitňovaním foriem opatrovateľskej pomoci

 

Treba vyjadriť úprimnú vďaku všetkým členom organizácie , členom výborov ,ktorí sa svojou obetavou a aktívnou  prácou zapájali do plnenia úloh a cieľov ZO JDS .Programové ciele budeme každoročne konkretizovať a plnenie hodnotiť na VČS. Pri ich plnení očakávame iniciatívu a podporu seniorov v obci, aby sa naďalej posilňovalo postavenie JDS ako skutočného verejného ochrancu práva na dôstojný život seniorov.

 

 

                                                                                                                        Ján Dianiš , predseda