Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vnútorné predpisy

01/2011 Zásady odmeňovania zamestnancov a členov komisií Stiahnuté: 340x

02/2011 S M E R N I C A o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Michalová Stiahnuté: 374x

03/2011 S M E R N I C A o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 295x

04/2011 C E N N Í K č. 1 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 313x

05/2011 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Michalovej Stiahnuté: 374x

06/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Michalová Stiahnuté: 331x

07/2011 Cenník č. 2 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 303x

09/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová Stiahnuté: 282x

010/2011 ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V MICHALOVEJ Stiahnuté: 268x

003/2011 Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 271x

01/2012 Cenník č.1 poplatkov vyberaných na území obce Michalová dodatok č.1 Stiahnuté: 313x

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Michalová Stiahnuté: 261x

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 118x

Dodatok č. 2 k Cenníku č.1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 121x

Verejný vodovod obce Michalová

Štandardy kvality vody Stiahnuté: 298x

Vyhodnotenie štandardov kvality vody rok 2016 Stiahnuté: 267x

Úrad pre reguláciu cien pitnej vody Stiahnuté: 273x

Monitoring kvality pitnej vody Stiahnuté: 253x

Monitoring kvality pitnej vody 2017 Stiahnuté: 153x

Štandardy kvality 2015 Stiahnuté: 143x

Stránka