Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dokumenty

01/2011 Zásady odmeňovania zamestnancov a členov komisií Stiahnuté: 394x

02/2011 S M E R N I C A o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Michalová Stiahnuté: 431x

03/2011 S M E R N I C A o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 350x

04/2011 C E N N Í K č. 1 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 368x

05/2011 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Michalovej Stiahnuté: 431x

06/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Michalová Stiahnuté: 400x

07/2011 Cenník č. 2 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 360x

09/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová Stiahnuté: 328x

010/2011 ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V MICHALOVEJ Stiahnuté: 314x

003/2011 Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 323x

01/2012 Cenník č.1 poplatkov vyberaných na území obce Michalová dodatok č.1 Stiahnuté: 366x

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Michalová Stiahnuté: 312x

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 166x

Dodatok č. 2 k Cenníku č.1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 185x

PHSR 2007 - 2013 Stiahnuté: 24x

Verejný vodovod obce Michalová

Štandardy kvality vody Stiahnuté: 352x

Vyhodnotenie štandardov kvality vody rok 2016 Stiahnuté: 319x

Úrad pre reguláciu cien pitnej vody Stiahnuté: 323x

Monitoring kvality pitnej vody Stiahnuté: 301x

Monitoring kvality pitnej vody 2017 Stiahnuté: 200x

Stránka