Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2018

2/2017 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 23x

2017

1/2017 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 46x

2016

13/2004 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michalová Stiahnuté: 52x

1/2010 VZN OBCE Michalová O VEREJNOM PORIADKU Stiahnuté: 70x

2/2010 VZN o prevádzke futbalového ihriska v obci Michalová Stiahnuté: 68x

3/2010 VZN ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby oskytované obcou Michalová, spôsob jej určenia a platenia Stiahnuté: 53x

1/2011 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 46x

2/2011 VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 47x

3/2011 VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 46x

4/2011 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová Stiahnuté: 45x

5/2011 VZN obce Michalová o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 56x

6/2011 VZN obce Michalová o podmienkach podnikania, určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb a evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov Stiahnuté: 53x

7/2011 VZN obce Michalová o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 86x

8/2011 VZN obce Michalová– Trhový poriadok Stiahnuté: 81x

9/2011 VZN obce Michalová ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Michalová Stiahnuté: 127x

1/2012 VZN Obce Michalová o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 80x

2/2012 VZN, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Michalová, spôsob jej určenia a platenia Stiahnuté: 79x

3/2012 VZN - POŽIARNY PORIADOK OBCE MICHALOVÁ Stiahnuté: 82x

4/2012 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michalová Stiahnuté: 82x

5/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 83x

Stránka