Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

1/2015 VZN o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 47x

2/2015 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 67x

3/2015 VZN o nakladaní skomunálnym odpadom Stiahnuté: 48x

4/2015 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 39x

5/2015 VZN o umiestňovaní voebných plagátov Stiahnuté: 37x

3/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 39x

2/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 55x

1/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 32x

4/2013 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 37x

3/2013 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 35x

2/2013 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 36x

1/2013 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová Stiahnuté: 33x

5/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 35x

4/2012 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michalová Stiahnuté: 34x

3/2012 VZN - POŽIARNY PORIADOK OBCE MICHALOVÁ Stiahnuté: 34x

2/2012 VZN, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Michalová, spôsob jej určenia a platenia Stiahnuté: 29x

1/2012 VZN Obce Michalová o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 34x

9/2011 VZN obce Michalová ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v obci Michalová Stiahnuté: 71x

8/2011 VZN obce Michalová– Trhový poriadok Stiahnuté: 35x

7/2011 VZN obce Michalová o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 40x

Stránka