Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

2016

5/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 298x | 26.10.2016

1/2013 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová Stiahnuté: 251x | 26.10.2016

2/2013 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 247x | 26.10.2016

3/2013 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 270x | 26.10.2016

4/2013 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 242x | 26.10.2016

1/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 235x | 26.10.2016

2/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 306x | 26.10.2016

3/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 251x | 26.10.2016

5/2015 VZN o umiestňovaní voebných plagátov Stiahnuté: 233x | 26.10.2016

4/2015 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 253x | 26.10.2016

3/2015 VZN o nakladaní skomunálnym odpadom Stiahnuté: 269x | 26.10.2016

2/2015 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 321x | 26.10.2016

1/2015 VZN o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 251x | 26.10.2016

Stránka