Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pripájanie na verejnú kanalizáciu

Typ: Neprehliadnite | náš tip
kanalizaciaMožnosť napojenia sa nehnuteľností občanov Obce P. Polhora a Michalová na verejnú kanalizáciu bude v blízkom období realitou.

 

Obce P. Polhora a Michalová oznamujú svojim občanom - budúcim producentom odpadových vôd (ďalej len „producentom OV“), že v súčasnej dobe sa blíži ukončenie realizácie verejne prospešnej stavby Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová s čistiarňou odpadových vôd (ďalej v texte je uvádzané „ČOV“) a to ku dňu 31.08.2021. Ešte bude potrebné úspešne skolaudovať stavbu a následne začať s prevádzkovaním verejnej kanalizácie prevádzkovateľom, ktorý bude v zmysle § 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách spĺňať odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie.

Odhadujeme, že koncom jesene 2021 najneskôr začiatkom jarného obdobia 2022 budú vytvorené  reálne administratívne predpoklady na to, aby bolo možné miestnymi obyvateľmi vykonať pripojenie svojich nehnuteľností na verejnú kanalizačnú sieť.

Aby technológia začala správne pracovať bude nutné v krátkom časovom období spustenia objektu ČOV do prevádzkového režimu pripojiť niekoľko nehnuteľností, z dôvodu, aby sa dosiahol minimálny prietok odpadových vôd. To znamená, že spustenie odvádzania odpadových vôd musí byť časovo koordinované. Z tohto dôvodu by bolo vhodné aby ste mali realizáciu svojich kanalizačných prípojok predpripravenú tak, aby prepojenie bolo možné v čo najkratšom časovom úseku, hneď po uzatvorení obchodnej zmluvy s prevádzkovateľom.

Aby bolo možné prevádzkovať ČOV a zabezpečiť dostatočné prečistenie odpadových vôd bude nutná spolupráca a dodržiavanie pravidiel aj zo strany Vás ako budúcich producentov odpadových vôd. Preto Vám chceme v nasledujúcom texte priblížiť, čo bude treba urobiť zo strany obcí v najbližšom období, aby ste mohli byť pripojený na kanalizáciu. Tiež Vám predložíme sumár povinností, ktoré bude potreba dodržiavať zo strany producentov:

 

 1. Pred spustením prevádzky kanalizácie, budú v predstihu zasielané jednotlivým producentom odpadových vôd výzvy na pripojenie nehnuteľností  na vybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu. V rámci tejto výzvy bude určený termín od kedy sa bude možné pripájať, budú tam uvedené technické podmienky a postup pri samotnom napojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu.
 2. Žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu môžete následne po doručení výzvy zasielať na miestne príslušný obecný úrad (ďalej v texte je uvádzané „prevádzkovateľ“)
 3. Pred samotným napojením nehnuteľnosti na novovybudovanú kanalizáciu je potrebné uzatvoriť s prevádzkovateľom obchodnú zmluvu na odvádzanie splaškových odpadových vôd.  Cena aj platobné podmienky budú oznámené po schválení úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
 4. Prevádzkovateľ apeluje na občanov a kladie dôraz na požiadavku a potrebu fyzickej realizácie kontroly každého pripojenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie  - povereným pracovníkom, nakoľko bez splnenia požadovaných technických podmienok nebude možné jednotlivé nehnuteľnosti pripojiť a prípadné pripojenie bez kontroly, prípadne pred termínom spustenia verejnej kanalizácie do prevádzkovania, bude riešené ako nezákonné konanie zo strany producenta OV.

 

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:

 1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou (združenou kanalizačnou prípojkou) je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie (ďalej v texte len „VK“).
 2. Producent odpadových vôd môže do VK vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru.
 3. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu prechádzajúcu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
 4. Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového  odtoku (voda z atmosférických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť (Vzhľadom na charakter verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody a drenážne systémy).
 5. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 Z. z. o vodách.
 6. Keďže sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria, v prípade že producent OV má :
  1. jediný zdroj pitnej vody a to z verejného vodovodu (VV) množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej vody z VV.
  2. rôzne zdroje vody množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa prílohy č.1 k Vyhláške MŽP SR č. 397/2003 Z. z. (na základe smerných čísiel spotreby vody).

 

Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky:

 1. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 125 (vhodnejšie DN  150 ale max. DN 200). Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým výpočtom.
 2. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky DN 125 je 2%, DN 200 je 1%.
 3. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). Odporúčame v prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí vybudovať v každom bode zmeny kanalizačnú šachtu.
 4. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti.
 5. Na VK sa prípojka môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné odvedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti. Kontrola splnenia technických podmienok musí byť vykonaná pred zakrytím prípojky za účasti občana - Producenta odpadových vôd a zástupcu prevádzkovateľa (povereného pracovníka).
 6. V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na VK výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do RŠ prečerpávaním cez zriadenú domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových vôd.
 7. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich vopred odstrániť, resp. zasypať.
 8. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie
 9. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu počas celej doby jej životnosti.
 10. Jestvujúce nehnuteľnosti sa budú pripájať na verejnú kanalizáciu cez už vybudované kanalizačné revízne šachty (vybudované v rámci stavby), pričom prípojky, keďže sú jestvujúce nie je nutné stavebne povoliť.

 

Očakávame, že vlastníci nehnuteľností pripoja svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, čím zabezpečia najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, ochranu životného prostredia a zvýšia štandard kvality bývania.

Vyslovujeme presvedčenie, že uvádzaný postup a zjednotenie problematiky úspešne prispeje k technickej zdatnosti novo realizovanej stavby verejného vodovodu a kanalizácie, k jej bezproblémovému prevádzkovaniu a  tým aj k spokojnosti občanov.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať priamo na Michalová, kontakt: 0903561808, 0911858681, 0486199157.

 

Tlačivo Ohlásenie dorbnej stavby  - kanalizácia 

Tlačivo Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu 

Postup pripájania kanalizačnej prípojky 


Prílohy

Vytvorené: 30. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2022 10:06
Autor: