Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PRIPÁJANIE VODOVODNÝCH PRÍPOJOK

Typ: Neprehliadnite | náš tip
PODMIENKY PRIPÁJANIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY 1Vážení občania,
všetci, ktorí majú záujem sa pripojiť na novú vodovodnú prípojku musia mať odovzdané žiadosti o pripojenie a ohlásenie drobnej stavby.

 

 Starý vodovod plánujeme odpojiť do konca októbra. 

 

Požiadavku na pripojenie na nový vodovod, to znamená založenie nového vodomeru do novozriadenej vodomernej šachty je potrebné nahlásiť na obecnom úrade na tel. č. 048/61 99 157, 0911 858 681, 0911 387 388.

Pracovník obecného úradu príde uvedené žiadosti prehodnotiť a zrealizovať.

Občania, ktorí neplatia poplatky za odber vody budú zo starého obecného vodovodu zamestnancom obce odpojení. Na nový vodovod budú pripojení až po splnení všetkých podmienok uvedených v žiadosti o pripojenie a zaplatení nedoplatkov.

 

Postup odberateľa (žiadateľa) pri zriaďovaní vodovodnej prípojky:

 1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti doručí na Obecný úrad v Michalovej (ďalej „prevádzkovateľ verejného vodovodu“) nasledovné žiadosti: "Ohlásenie drobnej stavby – vodovodná prípojka“ a „Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky a pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod obce Michalová“.
   
 2. Po súhlasnom Oznámení k ohláseniu drobnej stavby odberateľ zabezpečí realizáciu vodovodnej prípojky vrátane vodomernej šachty, t.j.:
  • vykoná  zemné práce (výkop ryhy),
  • vybuduje vodomernú šachtu a vloží vodovodnú prípojku do vykopanej ryhy,

Vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu si zriaďuje odberateľ na vlastné náklady, pričom je ďalej povinný starať sa o ich nezávadný stav počas celej prevádzky, chrániť vodomer pred poškodením (zvlášť mrazom), vrátane plomby. Odberateľ je povinný zaistiť bezpečný prístup k vodomeru pre vykonávanie jeho kontroly, odčítavania stavu a výmeny a tiež zabezpečiť, aby nedošlo k zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený. Podmienkou pripojenia na verejný vodovod je vodomerná šachta schválená prevádzkovateľom.

 

 • pred samotným zásypom prizve zástupcu prevádzkovateľa verejného vodovodu ku kontrole vodovodnej prípojky (vrátene vodomernej šachty) a skúške jej tesnosti,

Žiadateľ o pripojenie musí umožniť zástupcovi prevádzkovateľa verejného vodovodu skontrolovať, či v žiadnom prípade nemôže dôjsť k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z iného zdroja. V prípade, ak táto podmienka nie je splnená, nie je možné pripojenie na verejný vodovod realizovať.

 

 • po odsúhlasení vykoná obsyp potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom a zásyp ryhy vrátane povrchových úprav.

 

 3. Dodanie a montáž vodomeru a jeho príslušenstva realizuje prevádzkovateľ verejného vodovodu.
 

Náklady na dodávku a montáž vodomernej zostavy hradí odberateľ samostatne.
 

4. Po montáži vodomeru odberateľ potvrdí prevzatie vodomeru v preberacom protokole (montážnom liste). Vodomer je majetkom prevádzkovateľa verejného vodovodu. Prípadné škody na vodomere hradí odberateľ a zodpovedá tiež za stratu a odcudzenie vodomera.
 

5. Odberateľovi, ktorý má vodovodný systém v nehnuteľnosti pripravený k dodávke pitnej  vody, zabezpečí otvorenie novej vodovodnej prípojky zástupca prevádzkovateľa verejného vodovodu. Je neprípustné, aby si prípojku otvoril odberateľ sám bez prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa !!! Spustenie dodávky vody z verejného vodovodu inou osobou ako zástupcom prevádzkovateľa sa považuje za neoprávnený odber vody, na ktorý sa vzťahuje možnosť zmluvnej pokuty, ako aj ďalšie sankčné oprávnenia prevádzkovateľa.
 

6. Odstraňovanie porúch, ktoré vzniknú neoprávneným zásahom na vodovodnom potrubí hradí odberateľ. 
 

7. Vodomernú šachtu pre jednu vodomernú zostavu požadujeme vybudovať do 5 m od miesta napojenia na verejný vodovod na prístupnom mieste pre odčítanie vodomeru z vonkajšej strany prípadného oplotenia.

Kto neoprávnene odoberá vody z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi.

Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody a zistenia technického stavu prípojky.

 

Prevádzkovateľ verejného vodovodu: Obec Michalová

                                                                     Ing. Terézia Tisovčíková

                                                                     starostka obce        

 


Prílohy

Vytvorené: 19. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 10. 2021 14:15
Autor: