Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadatelia o dočasné útočisko

Typ: Neprehliadnite
Pomoc UkrajincomUznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie

Slovenska.

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:  

1.      manžel štátneho občana Ukrajiny,

       2.      maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,

       3.      rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Začiatok poskytovania dočasného útočiska  je  deň 1.3.2022.

Poskytovanie dočasné útočisko  je do 31.12.2022, s možnosťou jeho predčasného skončenia alebo predĺženia.

 

Žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska môže štátny občan Ukrajiny a jeho rodinný príslušník podať

- pri vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare v mieste

hraničného priechodu,

- po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava.

K žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska občan Ukrajiny a jeho rodinný príslušník priloží:

- doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť (napr. cestovný pas, IDK s fotografiou, vodičský preukazom s fotografiou spoločne s rodným listom a pod.)

- v prípade, ak už má zabezpečené ubytovanie:

čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania

alebo, 

zmluva o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti.

Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť osvedčené.

  • v prípade ak žiadateľ nemá zabezpečené ubytovanie, policajný útvar ho prihlási na obec, v ktorej sa žiadateľ bude zdržiavať

 

 Po vykonaní potrebných úkonov vydá policajný útvar žiadateľovi (štátny občan Ukrajiny a jeho rodinný príslušník) „Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu“ s označením „ODÍDENEC“.

Všetky Oddelenia cudzineckej polície v rámci Slovenskej republiky prijímajú predmetné žiadosti o dočasné útočisko v nepretržitom režime 24/7.

V prípade, že štátny príslušník Ukrajiny nedokáže preukázať svoju totožnosť, neznamená to, že nebude prijaté vyhlásenie o žiadosti o dočasné útočisko, avšak treba počítať s predĺžením doby potrebnej na zaevidovanie štátnych príslušníkov Ukrajiny do príslušných informačných systémov Policajného zboru SR a o poskytnutí útočiska rozhodne do 30 dní Migračný úrad MV SR.


Vytvorené: 11. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2022 10:46
Autor: