Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení občania 

V tejto sekcii sa odzviete všetky potrebné informácie k odpadovému hospodárstvu v našej obci. prinášame Vám harmonogram vývozu odpadu, informácie o separovaní odpadu a recyklácii. Priebežne budem pridávať nové informácie ohľadom odpadového hospodárstva.

 Ako správne triediť odpad

Harmonogram vývozu odpadu na celý kalendárny rok

Certifikát

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triedenie kovového odpadu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miestny poplatok poplatok

Miestny poplatok za komunálny odpad upravuje zákon 582/2004 Z.z. v znp. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN 03/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .

V zmysle týchto právnych predpisov je poplatníkom

  • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá na území mesta vlastní alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť,
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vyrúbenie poplatku a pre zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. Určený zamestnanec úradu pri vybavovaní oznámenia postupuje v zmysle VZN č.03/2015. 

V našej obci nájdeme na stojiskách tieto kontajnery: sklo, papier, plasty. V dvore obecného úradu  sa nachádza  kontajner na jedlé oleje a tuky . Taktiež máme rozmiestnené kontajnery na textil. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPARUJEME ....

Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš

Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju hodím do zbernej nádoby? Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez toho aby ju musel človek stláčať. Je síce pravda, že väčšina z nich má síce malú hmotnosť, ale za to veľký objem, najmä PET fľaše. Napríklad nestlačené PET fľaše v zberných nádobách zbytočne zaberajú veľa miesta a v konečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža vzduch. Rovnako to platí aj pre kartón či plechovky. Preto je veľmi dôležité obal jednoducho stlačiť. V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal položiť na zem a pristúpiť ho. Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie týchto obalov je preto veľmi dôležité.

Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne 4-krát viac zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby o objeme 1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200. S tým súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET fliaš, kartónov či plechoviek zmestí do nádoby, tým viac sa zníži interval zvozu zberných nádob a ušetrí sa na prepravných nákladoch. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich jednoduchšej manipulácii a následnej recyklácii, čím sa znova znižujú náklady. A častokrát to môže byť aj niekoľko desaťtisíc eur za rok.

Preto nezabúdajme šetriť i takýmto spôsobom naše životné prostredie.

Neprevážame vzduch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácie - Grafické značenie obalov