Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení občania 

našim cieľom je informovať Vás o tom, ako sa obec uchádza o čerpanie finančných prostriedkov v oblasti dotácií  a fondov EÚ.  Snažíme sa zapájať do výziev, ktoré sú pre našu obec vhodné a ktorých žiadateľom môže obec byť. 

V priloženej tabuľke prinášame len najstručnejšie informácie o tom, koľko žiadostí o dotácie a financií zo zdrojov EU obec podala, koľko z toho bolo úspešných, neúspešných a koľko je v schvaľovacom procese. Za každou podanou žiadosťou sa nachádza  mnoho práce no nie vždy môžeme byť úspešnými žiadateľmi. Aj napriek tomu, že sme mali mnoho nepodporených žiadostí sa nevzdávame a naďalej sa uchádzame o multizdrojové financovanie rozvoja našej obce prostredníctvom našich projektov. 

 Zoznam projektov nájdete v prílohe Prehľad podávaných projektov ku dňu 11.04.2019

Realizácia projektových zámerov : 

 MP - ČH„Naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron „. 

Vážení občania a návštevníci našej obce . Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý bol realizovaný  na základe výzvy Číslo :  GP-P MPCH 2017/10/1 pod názvom  „naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron „.

Vďaka úspešnosti v uvedenej výzve sa nám podarilo získať  finančnú podporu na realizáciu projektu  500,- eur . Ako boli finančné prostriedky použité sa dočítate v krátkom príspevku.

Obec Michalová je organizátorom a spoluorganizátorom mnohých spoločensko-kultúrnych a športových podujatí  vďaka ktorým sa udržujú kultúrne a spoločenské vzťahy našich občanov. Stalo sa tradíciu, že každoročne organizujeme Dni obce. Sobotňajšie centrum diania Dní obce  sa odohráva pri Luštiarni (ktorá je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok ako pamiatkový objekt. Za budovou Luštiarne sa nachádza rozľahlý pozemok, ktorý je vhodný na oddychovú zónu vhodnú pre rôzne podujatia kultúrneho a spoločenského a športového charakteru.

V rámci tradičného podujatia Dni obce Michalová na spomínanom priestore  organizujeme „ Kulinársky dvor“ kde ponúkame všetkým návštevníkom podujatia DNI OBCE rôzne špeciality, ktoré sú tradičné a chutné čo potvrdzuje zvyšujúci sa počet návštevníkov.  Pre zlepšenie kvality uvedených aktivít bolo potrebné zabezpečiť prístrešok , ktorý zvyšuje komfort oddychovej zóny a je prvou „lastovičkou“ budovania oddychovej zóny ako celku.

aktuality/fotogaleria-1/rok-2017/dni-obce-sobota-program-370sk.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK  2018

Vážení občania a návštevníci našej obce . Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý bol realizovaný  na základe výzvy Číslo :  GP-P MPCH 2018/11/1 pod názvom  „naštartujme s partnerstvom muranska planina – čierny hron „.

Vďaka úspešnosti v uvedenej výzve sa nám podarilo získať  finančnú podporu na realizáciu projektu  500,- eur . Ako boli finančné prostriedky použité sa dočítate v krátkom príspevku. Toho času  sa v Obci Michalová nachádza jeden náučný chodník, ktorý bol vybudovaný za pomoci podporeného projektu   grantu MP- ČH v roku 2011. Uvedený náučný chodník informuje o histórii obce nie len miestnych obyvateľov ale je turistov. Trasa náučného chodníka začína v strede obce a končí pri vybudovanom altánku  v blízkosti Kalvárie . Uvedená trasa je často navštevovaná našimi objaviteľmi aj turistami.

Trasa sa využíva ako ideálna alternatíva prechádzok , spojená s oboznámením sa o histórii obce . Avšak vzhľadom k poveternostným podmienkam je vybudovaný náučný chodník znehodnotený takým spôsobom, že informačné tabule sú ťažko čitateľné. Naša obec sa snaží o úpravu drevených stojanov. No uvedená snaha udržania náučného chodníka je nepostačujúca a z toho dôvodu predkladaný  projekt sme zamerali na rekonštrukciu  náučného chodníka renováciou informačných tabúľ ako aj rozšírenie o jednu tabuľu venovanú významnej osobnosti, ktorá pôsobila v našej obci. Nové zaujímavé informácie sa môžete dozvedieť o Gustávovi Zechnterovi Laskomerskom, ktorý počas pôsobenia v Brezne –  od 3. augusta 1853 do 6. mája 1868 . Do jeho lekárskej opatery patrilo 24 dedín na Bielom a Čiernom Hrone, čo predstavovalo 1 500 drevorubačov, baníkov, hutníkov a spolu s ich rodinami to 6 až 8 tisíc osôb.

Veríme že za pomoci podobných grantov sa nám podarí udržať a rozšíriť  náučný chodník , ktorý bude slúžiť všetkých našim občanom a návštevníkom obce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FPUV marci tohto roku Obec Michalová podala dve žiadosti o finančné granty cez Fond na podporu umenia. Jedna žiadosť bola zameraná na renováciu priestorov a vybavenia obecnej knižnice, ktorá však nebola podporená.

Druhá žiadosť bola zameraná na obohatenie knižničného fondu (nákup kníh), a  táto bola podporená a na obnovu knižničného fondu dostaneme finančné prostriedky vo výške 1 000 eur. Projekt je realizovaný v zmysle  zmluvných podmienok. Všetky knižničné jednotky zakúpené z finančnej podpory FPU budú označené pečiatkou “Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Celkový nákup kníh je vo výške 1 100 eur (222 ks), pričom 100 eur je spolufinancovanie projektu zo strany obce. Priestory knižnice budú označené logom FPU. Zoznam zakúpených kníh je zverejnený na:

1. webovej stránke - Obecná knižnica- Aktualitky 

2. v úradnej tabuli obce 

3. na fb stránke - Obecná knižnica Michalová 

4. elektronicky odoslaný do miestne MŠ a susednej Spojenej základnej školy v Pohronskej Polhore 

Týmto chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za ich finančný grant, vďaka ktorému môžeme zakúpiť nové knižničné jednotky rôzneho žánru a prevažne od slovenských autorov.

 

Rok 2018

V marci tohto roku Obec Michalová opäť podala dve žiadosti o finančné granty cez Fond na podporu umenia. Žiadosť zameraná na vybavenie obecnej knižnice,  nebola podporená.

Žiadosť zameraná na obohatenie knižničného fondu (nákup kníh) bola podporená a dotovaná vo výške 1 500 eur. Projekt je realizovaný v zmysle  zmluvných podmienok. Všetky knižničné jednotky zakúpené z finančnej podpory FPU sú označené pečiatkou “Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Celkový nákup kníh je vo výške 1 600, 28 eur v počte 290 kníh , pričom 100 eur je spolufinancovanie projektu zo strany obce. Priestory knižnice sú označené logom FPU. Zoznam zakúpených kníh je zverejnený na:

1. webovej stránke - Obecná knižnica- Aktualitky 

2. v úradnej tabuli obce 

3. na fb stránke - Obecná knižnica Michalová (fotografie)

 

Týmto chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za ich finančný grant, vďaka ktorému môžeme zakúpiť nové knižničné jednotky rôzneho žánru a prevažne od slovenských autorov.

Knižná nádielka 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozšírenie kamerového systému „Rozšírenie kamerového systému v obci Michalová „

 

Vážení občania,

prinášame Vám informáciu o prebiehajúcej realizácii projektu pod názvom  „ Rozšírenie kamerového systému v obci Michalová „.

Obec je zodpovedná za ochranu majetku obce ako aj za bezpečnosť jej obyvateľov a v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení má maximálnu snahu o zabezpečenie tejto ochrany. V tomto čase máme vybudovaný kamerový systém, ktorý má 5 kamier z vlastných zdrojov obce.

Vzhľadom k rozľahlosti našej obce je počet kamier nedostatočný.  Z uvedeného dôvodu sme v roku 2016 požiadali Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o dotáciu v oblasti prevencie kriminality. Žiadosť bola úspešná a  v roku 2017  nám na základe zmluvy č. 26/BB/2017  bola poukázaná dotácia vo výške 10 000,00 eur. Obec z vlastných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 20 % výdavkov z celkového rozpočtu projektu. Celkové náklady sú vo výške 13 457,28 eur s DPH.

Vďaka poukázanej dotácie rozširujeme kamerový systém o 7 kamier, ktoré  budú v prevádzke nepretržite. V prípade potreby kamerový systém využíva aj Okresné riaditeľstvo policajného zboru pri riešení rôznej trestnej činnosti.

Veríme, že realizáciou uvedeného projektu prispejeme k maximálnej ochrane obce a jej obyvateľov a návštevníkov našej obce.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo

 "Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová " 

Vážení občania

Prinášame Vám informáciu o realizácii projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. V tejto časti našej webovej stránky Vám budem prinášať priebežné informácie, usmernenia a podobne. V úradnej tabuli obce , na Obecnom úrade v Michalovej  a TU máte k nahliadnutiu mapu plánovanej trasy kanalizácie. Predpokladáme, že výkopové práce budú  zahájené  marec- apríl /2018 (podľa poveternostných vplyvov).

Názov projektu:  Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ .

Dátum začatia realizácie projektu:                                03/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu:                         02/2019

Celkové náklady:                                                                 16 182 134,66 eur

NFP(európska únia a štátny rozpočet)                         15 373 027,93 eur

Druh projektu:                                                                     Dopytovo orientovaný

Kanalizácia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie,

Kohézny fond

 

Miesto realizácie projektu:     Obec Michalová  

Názov projektu:   Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Kód ŽoNFP: NFP310010K960

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová prostredníctvom nákupu 550 ks kompostérov s objemom nad 1 000 l (1mᶟ). Na území obce neprebieha zber BRO, nakoľko obec nemá zberný dvor respektíve plochy na uskladnenie takéhoto odpadu. BRO sa v obci zhodnocuje individuálne. Obec nevlastní žiadne jednotné kompostéry s väčšou kapacitou a preto dlhodobo uvažuje nad kúpou záhradných kompostérov pre všetky domové jednotky obci, čím sa zabezpečí zhodnotenie BRO v súlade so zákonom a prispeje k zvýšeniu úrovne a štandardu zhodnocovania odpadu.

Ciele projektu:

  • Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • Hlavným cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov. 

Merateľné ukazovatele projektu:

  • Zvýšenie kapacity pre triedenie komunálnych odpadov
  • Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadov

Názov prijímateľa nenávratného finančného príspevku:   Obec Michalová

Názov riadiaceho orgánu:      Ministerstvo životného prostredia SR

Výška nenávratného finančného príspevku podľa zmluvy:   86 212,50 EUR

Termín začatia realizácie projektu:   08/2018

Termín ukončenie realizácie projektu podľa zmluvy:  02/2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie,

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Miesto realizácie projektu:     Obec Michalová 

Názov projektu:   Prestavba Materskej školy Michalová

Kód výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10

Kód ŽoNFP: NFP302020K958

Stručný opis projektu:

Projekt je v súlade so stratégiou IROP, PO 2- Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a špecifickým cieľom 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Vytvorením dostatočných kapacít materskej školy sa vytvoria predpoklady pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy .

Ciele projektu:

  • Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
  • Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Merateľné ukazovatele projektu:

•          Zvýšenie kapacít miest MŠ

•          Zvyšovanie kvality vzdelávania

Názov prijímateľa nenávratného finančného príspevku:   Obec Michalová

Názov riadiaceho orgánu:      Ministerstvo pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR

Výška nenávratného finančného príspevku podľa zmluvy:   174 610,00 EUR

Termín začatia realizácie projektu:   08/2018

Termín ukončenie realizácie projektu podľa zmluvy:  03/2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo BBSK

Hodnotiaca spáva  o realizovanom  projekte:

Nákup športových potrieb a náradia  na podporu záujmovej činnosti mladých hasičov

 

Pri Dobrovoľnom hasičskom zbore Michalová (ďalej DHZ Michalová) pracuje od septembra 2017 detský kolektív mladých hasičov – celkovo 15 mladých hasičov vo veku 4-15 rokov.

Hlavnou náplňou nášho DHZ na úseku práce s deťmi je vytvárať podmienky pre ich činnosť, podporovať zdravý rozvoj osobnosti, intelektuálne, mravné, sociálne a fyzické schopnosti.

Taktiež viesť mládež k zodpovednosti , úcte k vlasti, prírode, celému ľudskému spoločenstvu, ako i k preventívnej výchove a zásadám v oblasti požiarnej ochrany.

Mladí hasiči sa stretávajú každý týždeň. V lete v prírode  na ihrisku a v zime v priestoroch telocvične.

Vďaka poskytnutej finančnej dotácii  na rok 2018 sme nakúpili športové potreby, hasičské náradie  a náradie na podporu činnosti, ktorá umožňuje získavať hasičskú zručnosť potrebnú pri vykonávaní hasičských disciplín ako je : požiarny útok CTIF, štafetový beh 400m s prekážkami, požiarny útok svodou  ,  štafetu dvojíc a iné. Mladí hasiči sa mohli zúčastniť aj zúťaží mladých hasičov. Naposledy v decembri tohto roku na Pohronskej  halovej lige v Banskej Bystrici.

Touto cestou sa chceme poďakovať banskobystrickému samosprávnemu kraju, s ktorého podporou môžeme vytvárať podmienky pre činnost mladých            hasičov.                

  Propagácia realizácie projektu BBSK 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo BBSK

Archa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------