Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MONITOROVANIE KVALITY PITNEJ VODY - ROK 2021

§ 13 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.

 

DÁTUM ODBERU VZORKY

VÝSLEDKY MONITORINGU KVALITY VODY VO VEREJNOM VODOVODE OBCE MICHALOVÁ

Surová voda –  

vodárenský zdroj

Pitná voda – rozvodná sieť (miesto spotreby)

mikrobiologický rozbor

minimálny rozbor

úplný rozbor

rádiologický rozbor

14. 04. 2021

-

-

-

V

-

22. 06. 2021

-

-

V

-

-

21. 07. 2021

-

V

-

-

-

21. 07. 2021

úplný rozbor

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:

V – vyhovuje:  výsledky monitorovania vyhovujú vo všetkých sledovaných ukazovateľoch kvality vody v zmysle právnych požiadaviek

N – nevyhovuje: za N sa uvedie ukazovateľ kvality vody, pri ktorom bola laboratórnym rozborom nameraná vyššia hodnota  ako je stanovená limitná hodnota

Poznámky:

Mikrobiologický rozbor pozostáva z: mikrobiologických ukazovateľov kvality vody.

Minimálny rozbor pozostáva z: biologických a mikrobiologických; fyzikálnych a chemických (anorganických) ukazovateľov kvality vody; minimálny rozbor sa vykonáva aj v rámci sledovania kvality surovej vody odoberanej z vodárenského zdroja.

Úplný rozbor pozostáva z : biologických a mikrobiologických; fyzikálnych a chemických (anorganických a organických); rádiologických ukazovateľov kvality vody; stanovenia dezinfekčných prostriedkov a ich vedľajších produktov;  ukazovateľov,  ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody; látok, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca. Úplný rozbor sa vykonáva v intervale 1 x za 2 roky.

Rádiologický rozbor pozostáva z nasledujúcich ukazovateľov: celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta a objemová aktivita radónu 222. Vykonáva sa v intervale 1 x za 5 rokov.

 

Zistené hodnoty výsledkov monitorovania kvality pitnej vody sú v súlade s právnymi požiadavkami, platnými na úseku prevádzkovania verejného vodovodu pravidelne odovzdávané Okresnému úradu Brezno a Ministerstvom životného prostredia SR poverenej právnickej osobe.

 

Cena za reguláciu pitnej vody: 

Cena za reguláciu pitnej vody

Monitoring kvality pitnej vody:

Monitoring kvality pitnej vody 2021 (16.47 kB) (16.43 kB)

Monitoring kvality pitnej vody 2020 (16.42 kB)

Monitoring kvality pitnej vody 2019

Monitoring kvality pitnej vody 2018

Monitoring kvality pitnej vody 2017

Štandardy kvality pitnej vody : 

Štandardy kvality 2014

Štandardy kvality 2015

Štandardy kvality 2016

Štandardy kvality 2017

Štandardy kvality 2018

Štandardy kvality 2019

Štandardy kvality 2020 (1009.21 kB)