Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

AKTUALITY :

UHORKOVÁ SEZÓNA

     označenie pre obdobie júl-september 2019 pre seniorov Michalovej podľa aktivít činností v súlade s plánom práce nie je celkom na mieste .

   V začiatku 5.júla sme sa zúčastnili výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metóda. Kultúrno-spoločenské stretnutie s partnerskou organizáciou Pohronská Polhora bolo vydareným podujatím s príjemným programom i priestorom osláviť meno Anna 

     DNI OBCE MICHALOVÁ s bohatým programom boli pre každého seniora predmetom záujmu. Na programe sme sa podieľali vystúpením našej speváckej skupiny pásmom piesní na galavečere , v ďalšom dni sa úspešne predviedli naše  seniorky účasťou na kuliárskom dvore . Spolu s obcou sme zorganizovali sprievodné podujatia : stolnotenisový turnaj

"O pohár starostky obce " , ktorého sa stal držiteľom starosta Pohronskej Polhory Ing.Nepšinský , no i naši seniori sa  nenechali zahanbiť a umiestnili na popredných miestach .

      ZBOJNÍCKA PIESEŇ ,  bolo ako ďalšie sprievodné podujatie pri príležitosti výročia obce, na ktorom sa predstavili spevácke skupiny s tematikou zbojníckej piesne s cieľom rozvíjať ľudovú umeleckú činnosť ,zachovávať poklady ľudovej hudobnej kultúry a tiež ich propagovať občianskej verejnosti. Tematika pripomína spolupatričnosť s krajom okolo obce.

Neúčasť niektorých prihlásených síce mrzela , no na priebehu a atmosfére to poznať nebolo , čoho dôkazom bol spev aj po závere podujatia.

      STRETNUTIE SENIOROV SPOD FABOVEJ HOLE  - seniorov Michalovej, Pohronskej Polhory a Tisovca  sa uskutočnilo  28.augusta po štrnásty krát. Kým prvé ročníky pripravovala Michalová , pozdejšie  dochádza k striedaniu organizátora . Tento rok sa prípravy vynikajúco zhostila Pohronská Polhora . Účastníci si dôstojne pripomenuli význam a výročie SNP položením vencov k pomníku Partizána v Polhore, potom programom na salaši Zbojská súčasťou  programu bol pre účastníkov aj vedomostný kvíz " Čo vieš o svojom regióne ?". V ňom najúspešnejší boli seniori Z Tisovca pred Polhorou a Michalovou. Veľká vďaka za organizáciu a priebeh patrí výboru na čele s Gašparom Srokom ako aj starostovi obce Ing.Nepšinskému.

4.SEPTEMBRA sa OTZS v Braväcove zúčastnila z našej ZO početná skupina. V každom z nás účastníkov ostali z podujatia pekné dojmy a zážitky  z milého uvítania v krásnom počasí a prostredí , dobrého výberu trás vychádzok prekrásnou nízkotatranskou prírodou a dobrého občerstvenia . Kvitujeme skutočnosť , že tiež bola možnosť bližšieho sa zoznámenia

obcou a históriou počas SNP . Pri tejto príležitosti boli položené kytice vďaky hrdinom povstania v strede obce a pri Hájene . Za výbornú prípravu a priebeh patrí obci a výboru ZO JDS Braväcovo veľké poďakovanie .

      STRTNUTIE SO SENIORMI DETVY - deň 10.septembra bol dôkazom , že naši členovia sa radi stretávajú . Privítali sme hostí v kultúrnom dome , kde po príhovore starostky obce Ing.Tisovčíkovej a krátkom občerstvení sme sa  autobusom presunuli na Zbojská . Tam sme pokračovali krátkou vychádzkou na Remety. Odmenou za výstup na rozhľadňu v krásnom počasí boli pohľady na prekrásnu krajinu Národného parku Muránska planina . Potom v Krčmičke u Falťanov po dobrom guľáši z diviny a muránskych buchtách bola beseda s výmenou skúseností v práci v základných organizáciách . Po besede vystúpenia spevákov prešli do spoločného spevu. Pri lúčení všetci účastníci vyslovili presvedčenie, že podujatie bolo úspešné a všetci sa tešia na budúcoročné stretnutie na Poľane .

                                                                                                                                                                  - JD -  

Aktualizácia: 04.10.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO JDS novinky/informácie/príspevky

Jednota dôchodcov na Slovensku – základná organizácia Michalová

Jednota dôchodcov na Slovensku vznikla na základe dobrovoľného rozhodnutia skupiny seniorov  a pracuje ako občianske združenie .Je nezávislá s právnou subjektivitou . Hlavným cieľom  a snahou je chrániť práva a oprávnené požiadavky seniorov  na  spravodlivé  dôstojné  dôchodkové zabezpečenie , zdravotnú a sociálnu starostlivosť .Jej  ciele a úlohy sú stanovené v Stanovách JDS.

Nedávna februárová hodnotiaca členská schôdza  pripomenula , že v  konci nastávajúceho  volebného obdobia si v obci si pripomenieme už 25.výročie založenia základnej organizácie .Snaha o jej založenie sa datuje už v júni 1992 , kde  niektorí členovia seniori sa zúčastňujú konferencie JDS v  Banskej Bystrici , zakladajú prípravný výbor v zložení p.Rosiar , Kokavec , Čellárová  ,oficiálne však  vzniká až registráciou na MV 1.4.1996 . Prvými predseda mi boli p.Onderko a Rosiar . Bohužiaľ , mnohí zakladajúci členovia už nie sú medzi nami ,ale stále im vďačíme za pevné základy našej základnej organizácie . Táto , sa pozitívne aktivizuje s výborom na čele s predsedníčkou Mgr.Pernischovou . Dochádza k pozitívnym zmenám a nárastu počtu členov ,čím sa ZO Michalová zaraďuje medzi najpočetnejšie  organizácie v okrese Brezno .Od roku 2012 preberá funkciu predsedu Mgr.Ján Dianiš.

Cieľom výboru bolo vytvárať také aktivity , ktoré sú podporou aktívneho starnutia , teda procesu , v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia , účasti a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu starších ľudí žijúcich v našej obci. Pozitívnym javom je kutúrno-spoločenská činnosť a záujmová činnosť . Tu treba vyzdvihnúť úspešnú prezentáciu speváckej skupiny pod vedením Mgr.Pôbišovej na podujatiach okresných , krajských a regionálnych prehliadkach ,ako aj na obecných vystúpeniach .Zvlášť za mimoriadne úspešné treba považovať účasť skupiny na celoslovenskej prehliadke  speváckych súborov v Pezinku  v r. 2017.

K obľúbeným podujatiam členov s dobrou účasťou patria turistické vychádzky , posedenie pod jedličkou s koledami ,kultúrne Vianoce , fašiangový večierok , Mesiac knihy , oslavy MDŽ ,  , účasť na podujatiach organizovaných obcou , pietny akt Zvon mieru .Nemenej dôstojné sú slávnostné štvrťročné stretnutia s jubilantmi.

     Tradičnými podujatiami tešiacimi sa záujmu našich seniorov sú turisticko poznávacie zájazdy , vychádzky do okolitej prírody obce v rôznych ročných obdobiach. Prospešná je účasť na Dni Zeme spojená s čistením potokov a okolia Handárky.

     Vysoko možno hodnotiť účasť na športových podujatiach, ktoré sme usporiadali v našej obci,

ako boli okresné zimné a letné športové hry ,kde viac krát sme získali prvenstvo ako najúspešnejšia organizácia .Treba tu tiež vyzdvihnúť úspešnosť výsledkov našich reprezentantov S.Bobáka , M.Tokára  ktorí medailovými umiestneniami sa stali najúspešnejšími športovcami seniormi nielen na okresných , ale aj na krajských a celoslovenských športových hrách v uplynulých ročníkoch.

    Úspešná je spolupráca s partnerskými organizáciami - so ZO Pohronskou Polhorou a Tisovcom ,kde  sa stretávame na stretnutí seniorov spod Fabovej hole v auguste už 12. krát s cieľom výmeny skúsenosti , priateľských rozhovorov ale hlavne pripomenutí si výročia SNP, každoročné stretnutie na Anna bále v Michalovej a predvianočnom stretnutí  v P.Pohore. Prospešnou a vydarenou je spolupráca s o ZO JDS Detva , ktorá sa prejavuje nielen v oblasti turisticko-športových stretnutí , ale hlavne v oblasti vzájomných vzťahov a  spolupráce., čo prispieva k obojstrannému obohateniu činností.

   Vážime si dobrú spoluprácu s organizáciami v obci Archou , MO SČK  a MO MS ,ktorej sme

kolektívnymi členmi. Preukázateľne si vážime spoluprácu s obcou , jej starostkou

Ing. Tisovčíkovou ,jej podporou a konkrétnou pomocou , čo si zasluhuje vďaku a obdiv. Ide nám aj o vzájomný dialóg , neustále hľadanie možností na skvalitňovanie úrovne občianskeho života seniorov.

Do budúceho obdobia sú priority Jednoty dôchodcov na Slovensku :

- pozitívne doriešiť problematiku s diskriminácie tzv.  "starodôchodcov"

- doriešiť zmenu Vianočného príspevku na 13.dôchodok

- zabezpečiť valorizáciu s novým modelom pre jej výpočet

- zvýšiť objem finančných prostriedkov na relaxačno-liečebné pobyty pre seniorov

- zlepšovať podmienky pre prirodzené prostredie k "jeseni života " seniorov skvalitňovaním foriem opatrovateľskej pomoci

Treba vyjadriť úprimnú vďaku všetkým členom organizácie , členom výborov ,ktorí sa svojou obetavou a aktívnou  prácou zapájali do plnenia úloh a cieľov ZO JDS .Programové ciele budeme každoročne konkretizovať a plnenie hodnotiť na VČS. Pri ich plnení očakávame iniciatívu a podporu seniorov v obci, aby sa naďalej posilňovalo postavenie JDS ako skutočného verejného ochrancu práva na dôstojný život seniorov.

                                                                                                                        Ján Dianiš , predseda