Michalová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Materská škola

Materská škola

Hrable 339/1
976 57 Michalová

                                                         mš

 Rodičovské združenie pri MŠ Michalová

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole Michalová


Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečení kultúrnych alebo športových podujatiach školy, pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole.
Poslaním rodičovského združenia na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pre ochranu práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa UNESCO, pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov zákonných zástupcov detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
Organizáciu rodičovského združenia tvorí Rodičovská rada - výkonný výbor, revízna komisia, zástupcovia RR v orgánoch školy a účelové skupiny rodičov – aktivistov.

Štatutár: Mgr. Daniela Jarganová
Pokladník: Andrea Dučiaková

Dôverník 1. trieda:  Mgr.Martina Kupcová, Lenka Švantnerová

Dôverník 2. trieda:  Katarína Blaschkeová, Mgr. Daniela Jarganová

Dôverník 3.trieda : Ing. Alexandra Dianišová

Viac informácií na : http://www.msmichalova.estranky.sk/

Kontakty

Telefónne číslo do MŠ:  0911216323       Email: materskaskola@michalova.sk