Michalová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: OCZ 02/2022

P o z v á n k a 

 

V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Michalovej, čl. 4, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Michalová, ktoré sa bude konať

 

28. júna 2022  (utorok)  o 17:30 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu v Michalovej (v dome služieb na poschodí).

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Návrh na schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Michalová
 4. Voľba  návrhovej  komisie
 5. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Michalová za rok 2021
 7. Návrh Záverečného účtu obce Michalová za rok 2021
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michalová na II. polrok 2022
 9. Použitie rezervného fondu
 10. Zmena rozpočtu – tvorba kapitálových prostriedkov
 11. Určenie volebných obvodov OcZ, počtu  poslancov OcZ, utvorenie volebného obvodu starostu, rozsah funkcie starostu
 12. Zmarené investície
 13. Žiadosti došlé na obecný úrad –  majetkové záležitosti
 14. Informácie starostky obce
 15. Diskusia
 16. Záver
   

Ing. Terézia Tisovčíková, v. r.
starostka obce Michalová

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022 Zodpovedá: Správce Webu