Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vnútorné predpisy

01/2011 Zásady odmeňovania zamestnancov a členov komisií Stiahnuté: 365x

02/2011 S M E R N I C A o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Michalová Stiahnuté: 395x

03/2011 S M E R N I C A o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 325x

04/2011 C E N N Í K č. 1 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 336x

05/2011 Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Michalovej Stiahnuté: 402x

06/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Michalová Stiahnuté: 362x

07/2011 Cenník č. 2 /2011 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 326x

09/2011 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Michalová Stiahnuté: 299x

010/2011 ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V MICHALOVEJ Stiahnuté: 290x

003/2011 Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Michalová Stiahnuté: 291x

01/2012 Cenník č.1 poplatkov vyberaných na území obce Michalová dodatok č.1 Stiahnuté: 337x

02/2016 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Michalová Stiahnuté: 283x

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 141x

Dodatok č. 2 k Cenníku č.1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová Stiahnuté: 151x

Verejný vodovod obce Michalová

Štandardy kvality vody Stiahnuté: 321x

Vyhodnotenie štandardov kvality vody rok 2016 Stiahnuté: 288x

Úrad pre reguláciu cien pitnej vody Stiahnuté: 288x

Monitoring kvality pitnej vody Stiahnuté: 271x

Monitoring kvality pitnej vody 2017 Stiahnuté: 176x

Štandardy kvality 2015 Stiahnuté: 164x

Stránka