Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Verejná vyhláška "Územný plán veľkého územného celku BBSK"

 

 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámenie
Banskobystrický samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákona) a § 18 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 30 ods. 3, ods. 4 a § 22 ods. 1 stavebného zákona
oznamuje prerokovanie návrhu


„Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj –

Zmeny a doplnky č. 5/2020“


dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým samosprávnym krajom, dotknutým obciam, právnickým osobám a verejnosti.


Návrh územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“ je k nahliadnutiu na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (Nám. SNP 23, Banská Bystrica) v pracovných dňoch od 03. 05. 2022 do 02. 06. 2022, v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk.

Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“ spojené s prezentáciou za účasti zhotoviteľa sa uskutoční


dňa 10. mája 2022 o 9,30 hod.

v aule Obchodnej akadémie, Tajovského ulica 25, Banská Bystrica.


Dotknuté obce, dotknuté samosprávne kraje a dotknuté orgány štátnej správy sú podľa § 22 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu územnoplánovacej dokumentácie jeho obstarávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v stanovenej lehote, v zmysle § 22 ods. 5 sa predpokladá, že nemá pripomienky k návrhu.


Právnické osoby a verejnosť sú oprávnení podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona podať pripomienky k návrhu „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“ do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, ktoré budú zaslané po termíne ukončenia verejného prerokovania návrhu, orgán územného plánovania nebude prihliadať.

 

Verejná vyhláška (194.34 kB)

Vyvesené: 4. 5. 2022

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť