Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predať majetok vo vlastníctve obce Michalová

        

Zverejnenie zámeru predať pozemok

vo vlastníctve obce Michalová priamym predajom

 

Obec Michalová podľa 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 09/2022,  zo dňa 14.03.2022 vyhlasuje

 

zámer predať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Michalová

priamym predajom

 

Pozemky:

KN – C parc. č. 673, parc. č. 675, parc. č. 678 o výmere 294 m2, druh pozemku TTP,

 

vedené na liste vlastníctva 500 Obec Michalová, k. ú. Michalová.

 

Najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu, teda

za minimálnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, t.j. 7,89 Eur/za 1 m2

 

Cenové ponuky s navrhovanou cenou za prevod nehnuteľností doručia záujemcovia na Obecný úrad v Michalovej, Trosky č. 1, 976 57  Michalová najneskôr dňa: 25.04.2020 do 12,00 hod. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

 

Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.

Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka o prijatí ich návrhu, ako aj účastníkov, ktorí neuspeli o odmietnutí ich návrhu bez zbytočného odkladu.

 

 

Vyvesené: 2. 5. 2022

Dátum zvesenia: 18. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť