Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2016

3/2012 VZN - POŽIARNY PORIADOK OBCE MICHALOVÁ Stiahnuté: 285x

4/2012 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michalová Stiahnuté: 224x

5/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 235x

1/2013 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová Stiahnuté: 180x

2/2013 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 190x

3/2013 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 199x

4/2013 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 185x

1/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 186x

2/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 230x

3/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 191x

5/2015 VZN o umiestňovaní voebných plagátov Stiahnuté: 180x

4/2015 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 197x

3/2015 VZN o nakladaní skomunálnym odpadom Stiahnuté: 210x

2/2015 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 256x

1/2015 VZN o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 189x

Účinné

2018

VZN_9_2011 Stiahnuté: 99x

VZN_8_2011 Stiahnuté: 94x

VZN_7_2011 Stiahnuté: 92x

VZN_6_2011 Stiahnuté: 95x

VZN_3_2012 Stiahnuté: 95x

Stránka