Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2016

4/2012 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michalová Stiahnuté: 195x

5/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 203x

1/2013 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová Stiahnuté: 153x

2/2013 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 166x

3/2013 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 173x

4/2013 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 163x

1/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 159x

2/2014 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 200x

3/2014 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 164x

5/2015 VZN o umiestňovaní voebných plagátov Stiahnuté: 158x

4/2015 VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová Stiahnuté: 170x

3/2015 VZN o nakladaní skomunálnym odpadom Stiahnuté: 185x

2/2015 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 216x

1/2015 VZN o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 163x

Účinné

2018

VZN_9_2011 Stiahnuté: 73x

VZN_8_2011 Stiahnuté: 69x

VZN_7_2011 Stiahnuté: 67x

VZN_6_2011 Stiahnuté: 73x

VZN_3_2012 Stiahnuté: 70x

VZN_3_2011 Stiahnuté: 71x

Stránka