Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ROK 2020

VZN 1/2020 (451.41 kB)

rok 2019

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Michalová

rok 2018

VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Michalová

Dodatok č.2 k Cenníku č. 1/2012 poplatkov vyberaných na území obce Michalová

rok 2017

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Michalová 

rok 2016

rok 2015

VZN č. 5/2015 o umiestňovaní plagátov 

VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom 

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 1/2015 o vedení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia psov 

rok 2014

rok 2013

VZN č. 4/2013 o dočastnom obmedzení alebo zákaze užívania vody v čase 

rok 2012

VZN č. 3 /2012 ktorým sa vydáva požiarny poriadok 

VZN č. 2/2012 ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Michalová

rok 2011

VZN č. 9/2011 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska a DS v obci Michalová

VZN č. 8/2011 trhový poriadok 

VZN č. 7/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 6/2011 o posmienkach podnikania , určení času predaja v obchode..

VZN č. 3/2011 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

VZN č. 2/2011 ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania dotácií z RO 

rok 2010

VZN č. 2/2010 o prevádzke futbalového ihriska 

VZN č. 1/2010 o verejnom poriadku