Michalová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Materská škola

Hrable 339/1
976 57 Michalová

mšRodičovské združenie pri MŠ Michalová

Rodičovské združenie pri Materskej škole Michalová

Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečení kultúrnych alebo športových podujatiach školy, pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole.
Poslaním rodičovského združenia na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pre ochranu práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa UNESCO, pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov zákonných zástupcov detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
Organizáciu rodičovského združenia tvorí Rodičovská rada - výkonný výbor, revízna komisia, zástupcovia RR v orgánoch školy a účelové skupiny rodičov – aktivistov.

  • Štatutár: Mgr. Daniela Jarganová
  • Pokladník: Andrea Dučiaková
  • Dôverník 1. trieda: Mgr.Martina Kupcová, Lenka Švantnerová
  • Dôverník 2. trieda: Katarína Blaschkeová, Mgr. Daniela Jarganová
  • Dôverník 3.trieda: Ing. Alexandra Dianišová

Viac informácií na: www.msmichalova.estranky.sk

Kontakty