Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

CO

Čo by mal každy vedieť v prípade ohrozenia - tu ku stiahnutiu

Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť životy, zdravie, majetok osôb a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie a na ten účel spolupracovať s obdobnými inštitúciami iných štátov pri poskytovaní vzájomnej pomoci.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok. 

Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok. 

Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo majetok.
  
Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Teroristický útok je napadnutie objektov spravidla sústreďujúcich väčší počet osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku a taktiež spôsobiť strach a paniku u obyvateľstva.

CO plní tieto úlohy:

 • organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
 • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
 • poskytovanie núdzového zásobovania a ubytovania,
 • zabezpečovanie ukrytia a evakuácie,
 • vykonávanie protiradiačných a protichemických opatrení,
 • organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy síl a prostriedkov civilnej ochrany a prípravu občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
 • posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
 • zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane

Jednotky civilnej ochrany

Jednotkou civilnej ochrany sa rozumie skupina osôb vytvorená na plnenie úloh v civilnej ochrane.
Jednotky civilnej ochrany sa členia na riadiace orgány (štáb) a na odborné jednotky civilnej ochrany.


ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA JEDNOTIEK CO PODĽA VYHLÁŠKY MV SR č. 27/1995 Z.z. O ZABEZPEČOVANÍ ORGANIZOVANIA JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY

Zloženie štábu:

 • vedúci štábu a jeho zástupca,
 • členovia štábu:
 1. pre operačné otázky a prípravu,
 2. pre protiradiačnú a protichemickú ochranu alebo pre vytvorenie vyhodnocovacieho strediska,
 3. pre technické zabezpečenie a ukrytie,
 4. pre spojenie,
 5. pre materiálne a technické zabezpečenie,
 6. pre zdravotnícke zabezpečenie,
 7. pre veterinárne zabezpečenie,
 8. ďalší členovia podľa charakteru objektu, jeho vlastných alebo územných potrieb,
 • pomocní pracovníci na zabezpečenie činnosti štábu pre vnútorné spojenie, stravovanie, odpočinok, reguláciu pohybu a činnosti a pod.

Zloženie odborných jednotiek:

1. Prieskumná jednotka:

 • hliadka,                                                      
 • družstvo.                                                     

2. Vyslobodzovacia jednotka:

 • družstvo,                                                     
 • čata (3 družstvá).                              

3. Zdravotnícka jednotka:

 • družstvo Slovenského Červeného kríža,                                 
 • družina (5 družstiev),
 • oddiel lekárskej pomoci.

4. Jednotka na dekontamináciu terénu:

 • družstvo (strojné, ručné),
 • čata (2 družstvá ručné, 1 družstvo strojné).   

5. Požiarna jednotka:

 • hliadka,
 • družstvo.

6. Poriadková jednotka:

 • hliadka,
 • družstvo,
 • čata (3 družstvá).

7. Zásobovacia jednotka:

 • družstvo – vyváracie, na výdaj stravy, na výdaj šiat a obuvi.

8. Záchranná jednotka:

 • družstvo.

9. Jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany:

 • veliteľstvo,
 • poriadkové družstvo,
 • kontrolné a roztrieďovacie stanovište,
 • plocha na hygienickú očistu,
 • plocha na špeciálnu očistu odevov,
 • plocha na špeciálnu očistu vozidiel,
 • plocha na špeciálnu očistu drobnej techniky a náradia,
 • plocha na odloženie zamoreného materiálu,
 • zhromaždisko.

Podrobná organizačná štruktúra aj s počtom členov príslušnej jednotky CO je uvedená vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z.z. Novela vyhl. o zabezpečovaní jednotiek civilnej ochrany.

Viac informácií sa dozviete na stránke : http://civilnaochrana.mescharova.eu/