Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ako vybaviť

 

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová

 

Tlačivá potrebné k vybaveniu záležitostí hrobových miest, úprava hrobových miest a podobne.

 

Správa daní a poplatkov

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti:

K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zák. 582/2004 potrebujete:
- list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, prípadne geometrický plán (výmeru
pozemkov a stavieb)
- tlačivo daňového priznania MF/012116/2004-72, ktoré obdržíte na obecnom úrade


Na základe vyplneného tlačiva daňového priznania Vám bude následne daň z nehnuteľnosti vyrubená rozhodnutím. Daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodom na účet obce alebo poštovou poukážkou.

Priznanie k dani za psa

Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Na základe priznania k dani za psa, ktoré je súčasťou domovej dani, daň môže byť zaplatená v hotovosti vo výške 5 EUR za jedného psa.
Majiteľ psa je povinný do 30 dní ohlásiť správcovi dane zmeny, ktoré nastali pre vyrúbenie dane. Odhlásenie psa z evidencie sa vykoná na základe písomného prehlásenia vlastníka psa, prípadne potvrdenia od veterinárneho lekára o utratení psa.

Daň za užívania verejného priestranstva

Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť na obecný úrad užívanie verejného priestranstva.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatník je povinný ohlásiť obci:
- svoje identifikačné údaje (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, PO – názov alebo obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania a IČO),
- identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní
povinnosť poplatníka,
- údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje,
ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predloží aj doklady (pracovnú zmluvu, 
pracovné povolenie, potvrdenie z internátu, potvrdenie
iného obecného alebo mestského úradu), ktoré odôvodňujú žiadosť.


Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce, prevodom na účet obce alebo poštovou poukážkou v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Michalová.

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ POHREBU


1. Zavolať lekára, aby urobil obhliadku mŕtveho a vyhotovil lekársku správu o príčine smrti.

2. Na základe správy vám na OcÚ v Michalovej vystavia úmrtný list. Nesmiete zabudnúť doniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca, rodný a sobášny list.
V prípade, že zosnulý zomrel v nemocnici , musíte zájsť so všetkými spomínanými dokladmi na matriku príslušného MsÚ /mestský úrad/

 

3. Vyhľadáte správcu cintorína v našej obci, ktorým je: Klimentová Anna tel. 0911 858 681

4. Vyhľadáte Vlastu Kurtíkovú, bytom Trosky 65, tel. číslo 0905 798 218 ktorá odovzdá kľúče od domu smútku na čas uloženia zosnulého. Dohodnete, alebo jej oznámite dátum a čas pohrebu. Vzhľadom na to, že obec nemá pohrebnú službu, vykopanie hrobu si zabezpečujú pozostalí sami.

 

5. OcÚ Michalová nedisponuje s pohrebným vozidlom, uvádzame adresy pohrebných služieb, na ktoré sa môžete obrátiť :

 

 

Pohrebné služby :
MILAN HALUŠKA kontakt: 0905 944 462, 0905 410 28
Prevádzky: BREZNO, Chalupkova 8

IRIS kontakt: 0905 327 720
so sídlom v Brezno na adresách:
Rázusova 11 tel. č. 048/6112194
Štúrova 21 tel. č. 0905 881 306

 

Vážení spoluobčania, veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri vybavení všetkých formalít a náležitostí, ktoré sa týkajú vybavenia pohrebu.