Menu
Obec Michalová
ObecMichalová

Civilná ochrana

                        

Obec Michalová, Trosky 1, 976 57 Michalová

Číslo:303/2021, Vyhotovenie jediné

Dňa: Počet strán:  12

Schvaľujem:

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

vyplývajúce z ustanovenia § 15, ods. 1 písm. a) a § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Zverejnené dňa 10.5.2021

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností obce Michalová (ďalej len „obec“) v zmysle  § 15 ods. 1 písm. a) a v rozsahu určenom v § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CO“) sa trvalo zverejňujú na internetovej stránke obce alebo na verejnej tabuli s uvedením 30-dňovej lehoty, dokedy môže dotknutá verejnosť podávať pripomienky. Opodstatnené pripomienky sa primerane zohľadnia pri spracovaní Plánu ochrany obyvateľstva obce. Informácie sa prehodnocujú a v prípade potreby aktualizujú. V aktualizovanej forme sa zverejňujú najmenej raz za tri roky.

Informácie pre verejnosť zahŕňajú najmä:

a) informácie o zdroji ohrozenia,

b) informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území      a životnom prostredí,

c) nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť,

d) informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,

e) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,

f) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva,

g) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností.

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva. Počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti – záchranné práce, evakuácia, núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo použitie zložiek integrovaného záchranného systému

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom:

a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

d) ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu (§ 6 až 9 zákona o CO) pri:

a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,

b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie

na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,

c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo

d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.

1. INFORMÁCIE O ZDROJOCH OHROZENIA,

MOŽNOM ROZSAHU MIMORIADNEJ UDALOSTI

A O NÁSLEDKOCH NA POSTIHNUTOM ÚZEMÍ A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Na základe záverov analýzy územia okresu Brezno a charakteristiky obce boli určené nasledovné možné zdroje ohrozenia a príčiny vzniku mimoriadnych udalostí v obci Michalová :

a)  mimoriadne javy poveternostného a klimatického charakteru

- silný nárazový vietor, víchrica – často sa vyskytujú aj na území Slovenského rudohoria. Víchrice môžu spôsobiť kalamitu v lesných porastoch, poškodenie elektrických rozvodových sietí, striech obytných domov a budov. Vplyvom vetra dochádza k prerušeniu dodávok elektrickej energie.

Na území obce sa predpokladá ohrozenie silným nárazovým vetrom a víchricou najmä v lesnom hospodárstve – polámanie alebo vývraty lesného porastu v katastri obce. Riziko predstavujú aj popadané konáre na ceste I/72 prechádzajúcej obcou v blízkosti kostola.  Možné sú aj poškodenia striech rodinných domov vplyvom silného nárazového vetra alebo víchrice.

- teplotné extrémy – v zimných mesiacoch spôsobené vpádom arktického vzduchu alebo zatekaním studeného vzduchu z vyšších polôh do dolín a kotlín. Dochádza k výraznému poklesu teplôt nočných aj denných. Ich vplyvom zas k narušeniu plynulosti verejnej dopravy, zásobovania obyvateľov (zamŕzanie vodovodného potrubia) a ohrozeniu sociálne vylúčených osôb.

- búrky a prívalové dažde – v poslednom období stúpa počet aj intenzita búrok a prívalových dažďov sprevádzaných silným nárazovým vetrom, intenzívnym dažďom, krupobitím a veľkým množstvom elektrických výbojov. Toto ohrozenie je najčastejšie sa vyskytujúce a postihuje značný počet obyvateľov.

 Rozoznávame viacero typov búrok – zimné búrky, frontálne búrky, búrky z tepla a supercelárne búrky. Posledné dva typy búrok sú najnebezpečnejšie. Všetky uvedené typy búrok sa vyskytujú na celom území okresu a takmer každoročne spôsobujú vznik mimoriadnej udalosti. Búrky a prívalové dažde aj v prípade spojitosti s vetrom spôsobujú značné materiálne škody na obývanom území. Majú negatívny dopad na obývané územie a okolitú krajinu. Svojimi účinkami priamo ohrozujú obyvateľstvo.

Na základe skúseností z minulých rokov, najčastejší výskyt búrok a prívalových dažďov sa predpokladá v mesiacoch máj – august. Najväčšie ohrozenie predstavujú supercelárne búrky. Časti obce najviac ohrozené priamymi následkami búrok – zaplavenie, nánosy blata na verejných komunikáciách  sú ulice Potočná, Trosky, Hrádza.

 - inverzia, hmly – počas inverzie je pohyb vzduchu obmedzený a tým sa zhoršia rozptylové podmienky znečisťujúcich látok v ovzduší. Hmly sa vyskytujú najčastejšie v jesenných a zimných mesiacoch. Negatívne ovplyvňujú cestnú dopravu vznikom častých dopravných nehôd s možným únikom prepravovaných ropných alebo nebezpečných látok. 

- snehová kalamita – živelná pohroma spôsobená enormnými snehovými zrážkami počas relatívne krátkeho časového obdobia. Dôsledkom môže byť dlhodobejší výpadok elektrickej energie a obmedzenie alebo prerušenie verejnej dopravy a zásobovania obyvateľov.

Na území obce sa predpokladá vznik snehovej kalamity v prípade intenzívneho dlhodobého sneženia pri nízkych teplotách. Snehová kalamita môže spôsobiť ochromenie cestnej a železničnej dopravy – neodhrnuté komunikácie, popadané stromy, zúženie komunikácií spôsobené masou odhrnutého snehu.

- námrazy a poľadovice – v zimných mesiacoch často sa vyskytujúci jav s negatívnym účinkom na dopravu a elektrické siete.

b) ohrozenie spôsobené svahovými deformáciami (zosuvy pôdy, pokles pôdy, prepady dutín,  kamenné lavíny) a seizmickou činnosťou

- svahová deformácia - zosuv pôdy – môže vzniknúť na brehoch potoka Rohozná na ulici potočná vplyvom silných prívalových dažďov.

- seizmická činnosť -  obcou prechádza výrazný tektonický zlom Mýto pod Ďumbierom – Rohozná – Pohronská Polhora. Územie, ktorým tento tektonický zlom prechádza, môže byť ohrozené seizmickou činnosťou.  

c) povodeň -  základnými príčinami vzniku povodní sú búrky a prívalové dažde, dlhotrvajúce dažďové zrážky, intenzívne topenie napadnutého snehu a vznik prekážky – zátarasy v koryte vodného toku a následné vyliatie koryta.

Na základe skúseností z minulých rokov sú povodňou najviac ohrozené ulice Potočná, Trosky. Ľadové zátarasy v období topenia snehu s rizikom vybreženia hrozia v blízkosti potoka Rohozná.

d) požiar

– lesný požiar – najčastejšou príčinou je vypaľovanie suchej trávy v blízkosti lesných porastov, ale aj nedodržiavanie protipožiarnych opatrení návštevníkmi lesa.

V minulosti sa v katastri obce vyskytli pomerne rozsiahle požiare lesných aj trvalých trávnych porastov. Častou príčinou je vypaľovanie suchej trávy, ale aj nedisciplinovanosť návštevníkov prírody. Vypaľovanie trávy je prísne zakázané. Oznamovanie zákazu vypaľovania je zabezpečené prostredníctvom správ v miestnom rozhlase a tiež zverejnením zákazu na internetovej stráne obce.

- požiar obytného domu alebo prevádzky - nedostatočná údržba vyhrievacích telies, komínov, tepelné spotrebiče, elektroinštalácia a záškodníctvo.

e) nehoda na trase rozvodu zemného plynu alebo regulačnej stanice zemného plynu

f) cestná doprava – najpravdepodobnejším miestom možného ohrozenia sa javí úsek cesty I/72 Rohozná – Michalová následkom dopravnej nehody spôsobenej neprispôsobením jazdy stavu a povahe vozovky v nebezpečných úsekoch a tiež v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (poľadovica, záveje) alebo nepriaznivým technickým stavom vozovky.

g) iné druhy mimoriadnych udalostí

- riziká technogénneho charakteru – výpadok prívodu elektrickej energie

K dlhodobejšiemu výpadku elektrickej energie môže dôjsť v dôsledku poškodenia vedenia pri snehovej kalamite, padnutí stromov na elektrické vedenie alebo pri silnom vetre.

- riziká sociogénneho charakteru - terorizmus, bioterorizmus v objektoch so zvýšeným počtom osôb – ako možné ciele útoku sa javia priestory a objekty, kde sa sústreďuje väčšie množstvo ľudí.

Na území obce môže dôjsť aj ku kumulácii rôznych druhov mimoriadnych udalostí napr. prívalový dážď s následnou povodňou, snehová kalamita spojená s výpadkom elektrickej energie a obmedzením dopravy.

2. NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI A OZNAČENIE LÁTOK A PRÍPRAVKOV, KTORÉ BY MOHLI SPÔSOBIŤ VZNIK MIMORIADNEJ UDALOSTI

Obec Michalová nie je ohrozená nebezpečnými látkami zo stacionárnych zdrojov. Obec tiež nemá vedomosť o preprave nebezpečných látok jej územím. Z uvedených dôvodov vlastnosti a označenie nebezpečných látok nezverejňujeme.

3. INFORMÁCIE O SPÔSOBE VAROVANIA OBYVATEĽSTVA A O ZÁCHRANNÝCH PRÁCACH

3.1. SPÔSOB VAROVANIA OBYVATEĽSTVA

V súlade s § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov obec zabezpečuje trvale hlásnu službu (varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnej udalosti). Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí by svojou činnosťou mohli ohroziť, život, zdravie alebo majetok (napr. prevádzkovatelia objektov nakladajúcich s nebezpečnými látkami) sú na základe § 16 ods. 1 písm. g) toho istého zákona povinné vykonávať hlásnu službu pre svojich zamestnancov, osoby zverené do starostlivosti a obce, ktoré bezprostredne ohrozujú vybudovaním samostatného systému varovania obyvateľstva tzv. autonómneho systému varovania (ďalej len „ASV“).

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi prostredníctvom sirén:

a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody,

c) „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútový stály tón sirén bez opakovania – koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Varovné signály sa dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (rozhlas, televízia, hlásenie obecného rozhlasu).

Signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ sa vyhlasuje aj v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu počas vojnového stavu a počas vojny. Slovná informácia v takomto prípade obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz „VZDUŠNÝ POPLACH“.

Varovanie obyvateľstva obce Michalová je zabezpečené elektromotorickou sirénou umiestnenou na budove kultúrneho domu.

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systému varovania dvojminútovým stálym tónom sirén.

O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu vopred informujú rozhlas, televízia a tlač.

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo - upozorňuje na to, že môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok alebo životné prostredie. Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte, pred čím vás varuje. Ohrozenie presnejšie určí hovorená informácia. Každý občan v takejto situácii koná podľa pokynov vydávaných príslušnými orgánmi.

Ak zaznie varovný signál:

- varuje všetkých obyvateľov,

- oznamuje ohrozenie,

- podľa tónu a dĺžky trvania signálu zistíte, pred čím Vás varuje,

- počúvajte nasledovnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo obecným rozhlasom.

Slovná informáciu obsahuje:

a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,

b) údaje o zdroji ohrozenia,

c) údaje o druhu ohrozenia,

d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,

e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.

3.2. POKYNY PRE OBYVATEĽOV PO ZAZNENÍ VAROVNÝCH SIGNÁLOV

a) okamžite sa ukryte

- pri pobyte mimo budovu vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),

- ak sa nachádzate v domácnosti zhromaždite celú rodinu a neopúšťajte domov,

- ak máte deti v školách, nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,

- v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál, zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove,

b) zatvorte okná a dvere

- vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou a pod.),

- uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia,

c) zapnite rádio alebo televíziu

- sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov – dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude diať ďalej,

- v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,

- telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody na ukrývanie. O tom sa opäť dozviete z médií.

 

KEĎ ZAZNIE VAROVNÝ SIGNÁL OHROZENIE VODOU, NEUKRÝVAJTE SA.

 

3.3. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

Pri ohrození sa snažte dodržiavať nasledovné zásady:

UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život, zdravie a až potom záchrana majetku,

REŠPEKTUJTE informácie poskytované rozhlasom, televíziou, miestnym rozhlasom,

PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,

VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí,

NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy,

ZBYTOČNE NETELEFONUJTE, aby ste zbytočne nepreťažovali telefónnu sieť,

NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu,

POMÁHAJTE susedom, starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti,

DODRŽIAVAJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Fyzická osoba má právo:

- na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom,

- na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany vrátane špeciálnych prostriedkov,

- na evakuáciu a ukrytie

- na informácie o spôsobe ochrany,

- na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Fyzické osoby sú povinné:

- zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, pokiaľ nie sú od nich oslobodené. Osobný úkon je každá fyzická a duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti. Pri vykonávaní osobných úkonov sa nemožno dať zastupovať. 

Fyzické osoby sú povinné:

 • riadiť sa pokynmi orgánov štátnej správy a samosprávy a záchranných zložiek,
 • riadiť sa pokynmi na ukrytie a evakuáciu,
 • vykonať opatrenia na ochranu potravín, vody, hospodárskych zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo im boli zverené,
 • plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia a na plnenie sa vopred pripraviť,
 • vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,
 • poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
 • poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na dočasné ubytovanie evakuovaných osôb,
 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

3.4.  ZÁCHRANNÉ PRÁCE

Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenia podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

V obci riadi záchranné práce starostka ako predseda krízového štábu obce, na základe príkazu na vykonanie záchranných prác jednotkám civilnej ochrany /aj občanom/ s predchádzajúcim vykonaním monitoringu postihnutého územia. Na písomný príkaz starostky je občan povinný vykonať osobitné úkony, ako aj poskytnúť vecné prostriedky.

Vykonávajú sa najmä tieto základné úlohy a opatrenia:

a) použitie potrebných základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,

b) evakuácia - obec má pre plánovanú evakuáciu spracovaný plán evakuácie podľa vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov,

c) ukrytie osôb - obec plánuje a realizuje v oblasti ohrozenia a v závislosti od jeho druhu ukrytie, pričom ukrytie sa realizuje v ochranných stavbách podľa osobitného predpisu - vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,

d) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie - obec má spracovaný prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení využiteľných v prípade mimoriadnej udalosti na zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, ktorý je súčasťou dokumentácie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania.

Záchranné práce po vzniku mimoriadnej udalosti spôsobenej únikom nebezpečnej látky a vyhlásení mimoriadnej situácie sú špecifické protichemické a protibiologické opatrenia, ktoré upravuje § 3 vyhlášky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.

Záchranné práce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti - povodne sa vykonávajú podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Obec má pre zabezpečenie ochrany pred povodňami spracovaný povodňový plán podľa § 10 zákona. Na predchádzanie vzniku povodňových škôd a po vyhlásení II. stupňa povodňovej aktivity sa vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce zadefinované v § 17ods. 2 zákona. Na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia a po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity sa vykonávajú povodňové záchranné práce zadefinované v § 18 ods. 3 zákona.

Pri riadení záchranných prác sa ukladajú úlohy a vydávajú ústne alebo písomné príkazy na ich

vykonanie a kontroluje sa ich plnenie. Ústne príkazy sa následne vyhotovujú v písomnej forme.

Príkazy sa vydávajú aj na:

a) uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,

b) rozvinutie miesta riadenia,

c) zaujatie záložného miesta riadenia,

d) určenie komunikácií na záchranné práce,

e) uzavretie ohrozeného alebo postihnutého priestoru,

f) vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva,

g) skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom mimoriadnou udalosťou,

h) povolanie na osobné úkony,

i) vecné plnenie,

j) odvolanie subjektov po vykonaní záchranných prác.

Opatrenia na zabezpečenie činnosti subjektov vykonávajúcich záchranné práce sú zamerané najmä na:

a) zásobovanie vodou a potravinami určenými na ľudskú spotrebu,

b) dodávku elektrickej energie na osvetlenie a činnosť pracovísk a pohon agregátov,

c) zásobovanie pohonnými látkami a náhradnými dielcami,

d) dodávky materiálu na zabezpečenie činnosti jednotiek civilnej ochrany,

e) finančné zabezpečenie.

4. ÚLOHY A OPATRENIA PO VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI

Činnosť starostky obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

 • Prijať a zaznamenať informácie o vzniku mimoriadnej udalosti – od: občana, PO, FO – podnikateľa, PZ, odboru CO a KR, HaZZ.
 • Overiť informácie o mimoriadnej udalosti:

- čas a miesto vzniku mimoriadnej udalosti,

- druh, rozsah a účinky mimoriadnej udalosti,

- zdroj a spôsob podania informácie.

 • Posúdiť situáciu z hľadiska ohrozenia obyvateľstva a prijať neodkladné opatrenia.
 • Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby.
 • Informovať odbor krízového riadenia Okresného úradu Brezno, koordinačné stredisko IZS – 112, tzv. prvotné hlásenie.
 • Aktivovať vlastné sily a prostriedky /napr. miestne jednotky civilnej ochrany.
 • Zabezpečiť priebežný monitoring miesta mimoriadnej udalosti za účelom :

- spresnenia rozsahu mimoriadnej udalosti,

- určenia najkritickejších miest pre zásah síl a prostriedkov,

- potreby vyžiadania zložiek IZS, prípadne ozbrojených síl SR,

- usmernenia veliteľa zásahu,

- potreby vyhlásenia mimoriadnej situácie.

 • Zvolať krízový štáb obce a :

- prerokovať možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie, prípadne evakuácie obyvateľstva,

- vydať príkazy na organizovanie a riadenie záchranných prác, uzatvorenie priestoru mimoriadnej udalosti,

- zabezpečiť postihnuté obyvateľstvo.

- organizovať a riadiť záchranné práce v spolupráci s veliteľom zásahu.

- predkladať pravidelné informácie Okresnému úradu Brezno, odboru krízového riadenia každý deň k 6,00 hod do 7,00 hod a k 18,00 hod do 19,00 hod.

- ukončiť práce na území postihnutom mimoriadnou udalosťou a odvolanie síl a prostriedkov po vykonaní záchranných prác.

- spolupracovať s odborom krízového riadenia a odborom životného prostredia Okresného úradu Brezno.

 • Po ukončení záchranných prác si uplatniť náhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými záchrannými prácami v zmysle vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípade povodňových záchranných prác v zmysle vyhlášky MŽP č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.

Činnosť obyvateľstva obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Aj keď jednotlivec pri vzniku mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže však správnym rozhodnutím a konaním znížiť straty na životoch a zdraví ľudí, ako aj výrazne znížiť dopady vplyvu pôsobenia mimoriadnej udalosti vo svojom okolí.

ČO BY MAL VEDIEŤ KAŽDÝ V PRÍPADE OHROZENIA MIMORIADNOU UDALOSŤOU

 • správne a včas reagovať, usmerňovať okolie, to znamená, ak zaznie siréna, podľa druhu tónu a dĺžky varovania rozoznáte pred čím Vás siréna varuje a pozorne počúvajte následnú hovorenú informáciu prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo obecného rozhlasu,
 • pri pobyte mimo budovu vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, ak je to možné, prípadne vstúpte do najbližšej budovy,
 • ak sa nachádzate v domácnosti, zhromaždite celú rodinu, neopúšťajte domov, nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané,
 • vytvorte uzavretý izolovaný priestor, tzn. utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu, netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpusteným saponátom,
 • uhaste oheň, vypnite prívod elektrickej energie, vody a plynu,
 • sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielacích pokynov,
 • telefonujte len v súrnom prípade, napr. rodinným príslušníkom, ktorí by sa mohli ocitnúť v pásme ohrozenia,
 • nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania, 150, 155, 158, 159, 112, riešia vzniknutú situáciu,
 • postarajte sa o domáce hospodárske zvieratá, podľa možnosti ich umiestnite mimo pásma ohrozenia, pričom použite prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca,
 • čakajte doma na ďalšie pokyny a zároveň sa presvedčte, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí alebo neschopní pohybu,
 • postarajte sa o deti bez dozoru,
 • pri akejkoľvek činnosti zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku a poplašné správy,
 • dodržujte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a krízového riadenia, orgánov štátnej správy, samosprávy, orgánov, ktoré prijímajú opatrenia na odstránenie príčiny vzniku mimoriadnej udalosti a opatrenia na zamedzenie pôsobenie jej šírenia,
 • informácie dostanete Vám dostupnými informačnými prostriedkami

5. PODROBNOSTI O TOM, KDE SA DAJÚ ZÍSKAŤ ĎALŠIE

INFORMÁCIE SÚVISIACE S PLÁNOM OCHRANY

OBYVATEĽSTVA

Všetky obce sú v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona povinné vypracovať a aktualizovať plán ochrany obyvateľstva obce. Podrobnosti a ďalšie informácie súvisiace s Plánom ochrany obyvateľstva obce Michalová je možné získať na Obecnom úrade Michalová,Trosky1, Michalová, na telefónnom čísle 048/6199157 alebo emailovej adrese

oumichalova@michalova.sk .

6. ODKAZ NA OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE Z OCHRANY

DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

Plán ochrany obyvateľstva nie je utajovanou písomnosťou. Vyššie uvedené zverejnené informácie sú v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva    v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona NR SR č.215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť má možnosť vyjadriť sa k zverejneným informáciám do 30 dní po zverejnení na Obecnom úrade Michalová. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánu ochrany obyvateľstva obce Michalová.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Harmonogram zberu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4
5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19
20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2
3 4

Pohotovostná služba - rozpis

https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/rozpisy-sluzieb-ambulantnej-pohotovosti-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/rozpis-sluzieb-aps-lspp.html?page_id=56541&kraj=404

Aktuálny cenník poplatkov za služby poskytované v obci Michalová

Materská škola Michalová

http://www.msmichalova.estranky.sk/

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:225
TÝŽDEŇ:1949
CELKOM:1386965

Môžete mať záujem

Fotogaléria

Najobľúbenejšia fotogaléria

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
mierny dážď 30 °C 18 °C
mierny dážď, slabý juhozápadný vietor
vietorJZ, 3.3m/s
tlak1011hPa
vlhkosť46%
zrážky4.73mm

UPOZORNENIE

Upozornenie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: