Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ako vybaviť

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová

Tlačivá potrebné k vybaveniu záležitostí hrobových miest, úprava hrobových miest a podobne.

Sociálne služby 

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom - prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

 • na Obecnom úrade,  u pracovníčky za úsek sociálnych vecí - Ing. Anna Tisovčíková
 • telefonicky     +421 048 6199157 ,
 • Email                anna.tisovcikova@michalova.sk
 • na webovom sídle obce www.michalova.sk  (podpoložka - sociálne služby, ako vybavíte )

Komu sa služba poskytuje?

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby ?

Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných mestom Banská Bystrica, ktoré sa vybavujú na základe podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • opatrovateľská služba,
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • denný stacionár
 • zariadenie pre seniorov je nasledovný :

Posudková činnosť 

Krok č. 1 :
1. Ak ste občan s trvalým pobytom v Obci Michalová , na Obecnom úrade obdržíte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje ( uvediete osobu, ktorá sociálnu službu potrebuje).

3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu). Teda si vyberiete to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.

4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Obecný úrad v Michalovej,.

6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

7. Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ 


Krok č. 2 :
„Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený ( na každú sociálnu službu je potrebné podať novú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Do žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť: 
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
- doklad o majetkových pomeroch (t. j. tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

Opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba zabezpečuje:

 • sebaobslužné úkony (pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní, kúpaní vrátane umytia vlasov, pomoc pri presune na lôžko, vozík či WC a späť, dovoz alebo donášku obeda, pomoc pri podávaní jedla a pitia, dohľad, ...),
 • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (umytie riadu, pomoc pri bežnom upratovaní, príprave a varení stravy, pri nákupoch, praní, či žehlení..),
 • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavovanie úradných záležitostí, sprievod do školy,zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach, …)

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych  aktivít
 

Úhrada za poskytované sociálne služby:
v zmysle VZN č. 02/2012, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Michalová , spôsob jej určenia a platenia  -  0,80 eur za hodinu. 

Zariadenie sociálnych služieb 

Postup pri vybavení sociálnej služby – umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb sa vybavuje obdobne ako predchádzajúce služby, na tlačive Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby BBSK spolu s prílohami. Pre umiestnenie klienta v zariadení sociálnych služieb je potrebný  stupeň odkázanosti V. až VI.
Vybavuje: Zariadenia sociálnych služieb (v registri) . Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby je potrebné zaslať maximálne do troch zariadení priamo na ich adresu, ktorú nájdete v uvedenom registri.

 Register poskytovateľov sociálnych služieb v rámci pôsobnosti BBSK 

Odľahčovacia služba

Žiadateľom danej služby je zdravá osoba, ktorá sa stará o človeka s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, priznaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri odľahčovacej službe je potrebné k žiadosti na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby služby doložiť okrem potvrdení žiadateľa o príjme za aktuálny kalendárny rok, doklade o majetkových pomeroch, kópiu posudku, vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie a rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.

Jednorazova dávka v hmotnej núdzi 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je poskytovaná podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi .  Dávky sa poskytujú na základe tlačiva „Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi“ na nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,  základného vybavenia domácnosti . 

Tlačivá 

Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu

Žiadosť o preposúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby

Vyhlásenie o majetu 

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi