Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kontrolór obce

Organizačné zaradenie

Obec Michalová

Funkčné obdobie: 1.12.2011 - 30.11.2017

 

Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnnosti upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

 

Podávanie podnetov na základe Internej smernice Obce Michalová

1. Podnet možno podať písomne zodpovednej osobe na adresu:

Hlavná kontrolórka obce Michalová

Obecný úrad Michalová

Trosky č. 1, 976 57 Michalová

alebo do podateľne obecného úradu, pričom na obálke je potrebné uviesť ,,URČENÉ PRE ZODPOVEDNÚ OSOBU - NEOTVÁRAŤ"

2. Podanie elektronickou poštou na adrese: podnety@michalova.sk

 

Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu:

nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

hospodárenia s finančnými prostriedkami

plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom obce


Preveruje:

ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu

tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci


Vypracúva odborné stanoviská:

k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom

je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí

vzdaním sa funkcie

odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení

uplynutím funkčného obdobia


Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Purgatová Iveta, Ing.Kontrolór obce