Menu
Obec Michalová
ObecMichalová

Evidencia obyvateľov

Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého pobytu
Občan SR hlási v rozsahu ustanovenom zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci, príslušnému úradu (ďalej len "ohlasovňa").

Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt. Trvalý pobyt je tam, kde má občan stále bydlisko, prechodným pobytom (ktorý občan nemusí mať) je miesto, v ktorom sa zdržiava dočasne, avšak dlhšie ako je stanovená doba

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,

platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,

písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný:

vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie:
1. meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. miesto narodenia,
4. okres narodenia,
5. štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
6. rodné číslo,
7. adresu nového trvalého pobytu,
8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu,
9. dátum a podpis,

uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:
1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu;
toto platí v prípade, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy (alebo jej časti) príp. nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme), pred zamestnancom ohlasovne.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 15 rokovza občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Pri hlásení trvalého pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.

Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa hore uvedených kritérií, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. Ide o prípady zrušenia trvalého pobytu:

ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,

na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; takýto návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,

ak budova zanikla.

V týchto prípadoch občan predkladá iba doklad preukazujúci jeho totožnosť (občiansky preukaz príp. ak ho nemá, tak pas) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Toto ustanovenie má cieľ zabezpečiť trvalý pobyt i bezdomovcom.

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Skončenie trvalého pobytu

Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Za písomné oznámenie o mieste pobytu občanov sa vyberá správny poplatok 5 €.

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný predložiť:

1. platný občiansky preukaz,
2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,

písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan trvalo žijúcizahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási:

1. meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2. dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
3. rodné číslo,
4. okres pobytu,
5. obec pobytu,
6. časť obce,
7. ulicu, ak sa obec člení na ulice,
8. súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
9. dobu prechodného pobytu,

ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.

Tieto údaje hlási na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť prechodný pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 15 rokovza občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť prechodný pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť prechodný pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Pri hlásení prechodného pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých prechodný pobyt hlási.

Ten, kto hlási prechodný pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na prechodný pobyt.

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pohotovostná služba - rozpis

https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/rozpisy-sluzieb-ambulantnej-pohotovosti-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/rozpis-sluzieb-aps-lspp.html?page_id=56541&kraj=404

Aktuálny cenník poplatkov za služby poskytované v obci Michalová

Materská škola Michalová

http://www.msmichalova.estranky.sk/

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:125
TÝŽDEŇ:1816
CELKOM:1374310

Môžete mať záujem

Fotogaléria

Najobľúbenejšia fotografia

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
polojasno 20 °C 4 °C
polojasno, slabý západný vietor
vietorZ, 3.13m/s
tlak1015hPa
vlhkosť36%

UPOZORNENIE

Upozornenie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: