Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ako vybaviť

Prevádzkovanie pohrebiska v obci Michalová

Tlačivá potrebné k vybaveniu záležitostí hrobových miest, úprava hrobových miest a podobne.

Správa daní a poplatkov

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti:
K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zák. 582/2004 potrebujete:
- list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, prípadne geometrický plán (výmeru
pozemkov a stavieb)
- tlačivo daňového priznania MF/012116/2004-72, ktoré obdržíte na obecnom úrade

Na základe vyplneného tlačiva daňového priznania Vám bude následne daň z nehnuteľnosti vyrubená rozhodnutím. Daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, prevodom na účet obce alebo poštovou poukážkou.


Priznanie k dani za psa:
Daň platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
Na základe priznania k dani za psa, ktoré je súčasťou domovej dani, daň môže byť zaplatená v hotovosti vo výške 5 EUR za jedného psa.
Majiteľ psa je povinný do 30 dní ohlásiť správcovi dane zmeny, ktoré nastali pre vyrúbenie dane. Odhlásenie psa z evidencie sa vykoná na základe písomného prehlásenia vlastníka psa, prípadne potvrdenia od veterinárneho lekára o utratení psa.
 

Daň za užívania verejného priestranstva:
Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť na obecný úrad užívanie verejného priestranstva.


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Poplatník je povinný ohlásiť obci:
- svoje identifikačné údaje (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, PO – názov alebo obchodné meno, sídlo
alebo miesto podnikania a IČO),
- identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní
povinnosť poplatníka,
- údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané údaje,
ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predloží aj doklady (pracovnú zmluvu, 
pracovné povolenie, potvrdenie z internátu, potvrdenie
iného obecného alebo mestského úradu), ktoré odôvodňujú žiadosť.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce, prevodom na účet obce alebo poštovou poukážkou v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Michalová.