Menu
Obec Michalová
ObecMichalová

Sociálne služby

Komunitný plán sociálnych služieb obce Michalová 2019 - 2023

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť, alebo súbor týchto činností,ktoré sú zamerané na poskytnutie pomoci alebo zabezpečenia poskytnutia pomoci fyzickej osobe, rodine, komunite za účelom:

a. prevencie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie,
b. zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d. riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e. prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce. Činnosti, ktorými sú poskytované sociálne služby sú rozdelené do 3 skupín. Ide o odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Medzi odborné činnosti patrí:

 • základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo
  pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia
  pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, výchova, preventívna aktivita, pomoc pri pracovnom uplatnení
  pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
  pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania

Ďalej sú vymedzené obslužné činnosti, ktorými sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne. Ďalšími činnosťami, prostredníctvom ktorých sa sociálna služba poskytuje, sú napríklad utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, úschovu cenných vecí, vzdelávanie, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, donáška stravy, požičiavanie pomôcok, zabezpečovanie záujmovej činnosti.
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky pre konkrétne činnosti, v závislosti od druhu a formy sociálnej služby. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne, alebo zabezpečí požadovanú SS.
Sociálne služby sa rozdeľujú do niekoľkých skupín, v závislosti od povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo cieľovej skupiny, ktorej sú určené.

Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

 • z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
  pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,
  pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
  z dôvodu, že dovŕšila dôchodkový vek,
  pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo

Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby na účely zákona o sociálnych službách je zabezpečenie:

 • ubytovania,
 • stravy,
 • nevyhnutného ošatenia,
 • obuvi
 • nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Krízová sociálna situácia podľa zákona o sociálnych službách je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou
PDF_Zakon_o_soc_sluzbach

ŤZP občan

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa postihnutia, ktoré je zaradené v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008 (zoznam nájdete v dokumentoch na stiahnutie). Funkčná porucha znamená nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy sa vyjadruje v percentách do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.

Senior

A. Pojem staršia osoba/senior „ako taký sa v sociálnej oblasti nepoužíva prakticky v žiadnej právnej úprave.“ Obsah pojmu staršia osoba/senior sa odlišuje v závislosti od účelu použitia tohto pojmu pre rôzne oblasti sociálnej spoločnosti:

 • 1. Na účely služieb zamestnanosti – občan starší ako 50 rokov (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti);
  2. Na účely dôchodkového zabezpečenia – poistenec, ktorý dosiahol, okrem iného, dôchodkový vek ustanovený na 62 rokov (ust. § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)
  3. Sociálne služby – ako kritérium nie je postačujúce samo osebe – dôchodkový vek je spojený s určitým stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby či s inými vážnymi dôvodmi (napr. pri opatrovateľskej službe, v zariadení pre seniorov – zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
  4. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – rozhodujúca je hranica 65 rokov, po ktorej už nie je možné poskytovať niektoré druhy peňažných príspevkov/možno ich poskytovať len za osobitných podmienok (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia)

B. Subsystémy sociálnej spoločnosti dotýkajúce sa problematiky starších ľudí:

 • 1. Zdravotná starostlivosť so zameraním na tzv. dlhodobú starostlivosť
  2. Sociálne poistenie
  3. Štátna sociálna podpora
  4. Sociálne služby
  5. Bývanie seniorov
  6. Výchova a vzdelávanie
  7. Kultúra a mediálna politika
  8. Ochrana starších ľudí

Rodina, Deti a Mládež

Rodina je z hľadiska socializácie z troch primárnych spoločenských skupín skupinou najdôležitejšou. Je totiž najvýznamnejšou súčasťou spoločenskej mikroštruktúry, ktorá sprevádza človeka alebo sa ho aspoň dotýka vo všetkých fázach jeho života. Z tohoto hľadiska možno chápať rodinu ako malú primárnu spoločenskú skupinu. Je založená na zväzku muža a ženy, na pokrvnom vzťahu rodičov a detí, na spoločnej domácnosti, ktorej členovia plnia spoločensky určené a uznané role. Role ktoré vyplývajú zo spolužitia, a na súhru funkcií, ktoré podmieňujú existenciu tohoto spoločenstva. Dávajú mu vlastný význam vo vzťahu k jedincom i k celej spoločnosti.

Pojem „mládež“ nie je v právnom poriadku SR definovaný. Niektoré zákony poznajú príbuzné pojmy, ktoré súvisia s vekovým ohraničením života, blízkym veku mládeže. Podľa Občianskeho zákonníka, rozhodujúcim je vek 18 rokov, ktorým osoba dovršuje plnoletosť. Trestný zákon rozoznáva pojem mladistvý (od 15 do 18 rokov) a osoba, ktorá nie je trestne zodpovedná, čo je v tomto zmysle dieťa (do 15 rokov). Zákonník práce používa pojem mladistvý zamestnanec (zamestnanec mladší ako 18 rokov). Zákony sociálneho zabezpečenia používajú pojem nezaopatrené dieťa (do 25 rokov). Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí používa pojem dieťa (do 18 rokov) a mladý dospelý (18 až 25 rokov).

Legislatívny rámec sociálnych služieb

Základný právny rámec tvorí zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.v znení neskorších predpisov, ktorým sa nanovo upravili podmienky poskytovania sociálnych služieb, ich financovaniea dohľad nad ich poskytovaním. Tento zákon zároveň ukladá obciam vypracovaťa schváliť komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

Právny rámec v oblasti sociálnych služieb dopĺňajú ďalšie právne predpisy:

 • zákon č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, atď.
 • zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov
 • zákonač. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • zákonač. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 • zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pohotovostná služba - rozpis

https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/rozpisy-sluzieb-ambulantnej-pohotovosti-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/rozpis-sluzieb-aps-lspp.html?page_id=56541&kraj=404

Aktuálny cenník poplatkov za služby poskytované v obci Michalová

Materská škola Michalová

http://www.msmichalova.estranky.sk/

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:138
TÝŽDEŇ:1829
CELKOM:1374323

Môžete mať záujem

Fotogaléria

Najobľúbenejšia fotografia

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
polojasno 20 °C 4 °C
polojasno, slabý západný vietor
vietorZ, 3.13m/s
tlak1015hPa
vlhkosť36%

UPOZORNENIE

Upozornenie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: