Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Slobodný prístup k informáciám

Poskytovanie informácií

Podávanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Každá právnická osoba a fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoba bez štátnej príslušnosti) môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám voči obci Michalová ako povinnej osobe.Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

PODANIE ŽIADOSTI A ODVOLANIE

Z podanej žiadosti o informácie adresovanej obci Michalová musí byť zrejmé :

  • Kto žiadosť podáva (meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa , adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa)
  • Ktorých informácií sa žiadosť týka (uviesť konkrétne)
  • Aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete ( písomne , e-mailom...)

Z odvolania musí byť zrejmé:

  • kto odvalenie podáva
  • ktorej veci sa týka
  • čo sa navrhuje

Odvolanie sa podáva písomne na obec Michalová a rozhoduje o ňom starostka obce.

SPôSOB PODANIA ŽIADOSTI 

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

  • písomnou formou na adrese:

Obecný úrad Michalová
Trosky č.1
976 57 Michalová
 

  • elektronicky na e-mail: oumichalova@michalova.sk
  • osobne do podateľne Obecného úradu v Michalovej v čase úradných hodín :

 

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 13.00

 

Telefonicky na čísle :

048/6199 157

Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach Obecného úradu v Michalovej a na internetovej stránke obce: Samospráva 

Ako podať opravný prostriedok ?

Proti rozhodnutiu Obecného úradu v Michalovej o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.