Menu
Obec Michalová
ObecMichalová

Základné pojmy

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Ing. Terézia Tisovčíková Starostka

048/6189911
0903561808

starosta@michalova 

oumichalova@michalova.sk

Ing. Erika Goceliaková Zástupkyňa starostky  
Mgr. Martina Kupcová Referentka

Evidencia obyvateľov, účtovníctvo,Spravovanie webu, knižinca

048/6199157
0904216450

martina.kupcova@michalova.sk

oumichalova@michalova.sk

Ľubomíra Šťavinová Referentka

Vodné hospodárstvo, verejná zeleň, miestne komunikácie, Verejné osvetlenie, odpad, údržba, miestny rozhlas:

048/61991570911858681

anna.kliemntova@michalova.sk

Ing. Anna Tisovčíková Referentka

Pokladňa, personalistika a mzdy:

048/6199157, 0911858681

anna.tisovcikova@michalova.sk

Základné pojmy

Všeobecné vysvetlenie postavenia obce
Postavenie obce, orgány obce a ostatné náležitosti obce upravuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Postavenie obce
Obec je základným samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Čo je základnou úlohou obce?
Základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Ako sa určuje názov obce? Každá obec má svoj názov, ktorý sa uvádza v štátnom jazyku. Určovať alebo meniť názov môže vláda SR, avšak iba so súhlasom obce.
Čo sú symboly obce?
Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy.
Symboly obce sú: erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce.
Čo tvorí územie obce? Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno alebo viac katastrálnych území. Vlastné územie patrí k základným atribútom každého samostatného sídla. Obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. V obci, v ktorej je viac ulíc, má každá ulica svoj názov. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

Kto je obyvateľom obce a aké má práva?
Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce a má právo najmä:
- voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
- hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum)
- zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce
- používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely
- požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci
- požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

Majú obyvatelia obce aj povinnosti? Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tými je povinný:
- ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce
- podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci
- napomáhať udržiavať poriadok v obci
- poskytovať podľa svojich schopností a možností osobitnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo havárie v obci
Ako rozhoduje obec?
Obec rozhoduje samostatne a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ako aj o všetkých činnostiach, ktoré sú samosprávnou pôsobnosťou obce (tzv. originálne kompetencie).
Čo je samospráva a akým spôsobom sa vykonáva?
Samospráva je samostatné rozhodovanie a samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
- orgánov obce
- hlasovaním obyvateľov obce
- verejným zhromaždením obyvateľov obce

Aké sú najdôležitejšie originálne kompetencie obce?
K najdôležitejším úlohám obcí patrí:
- riadne hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
- schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu obce
- rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch
- usmerňovanie ekonomickej činnosti v obci
- utváranie účinného systému kontroly
- zabezpečovanie výstavby, údržby a správy o miestne komunikácie, verejné priestranstvá, obecný cintorín, kultúrne, športové a ďalšie zariadenia a kultúrne pamiatky
- zabezpečovanie verejnoprospešných služieb (napr. komunálny odpad, čistota a verejný poriadok, verejná zeleň, verejné osvetlenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd)
- utváranie podmienok na zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, podmienok na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru osvetovú činnosť a šport
- utváranie podmienok na zásobovanie obce, určovanie času predaja prevádzky obchodov a služieb, správa trhovísk
- obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
- výkon vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti
- zakladanie rozpočtových a príspevkových organizácií
- organizácie hlasovania obyvateľov obce
- zabezpečovanie verejného poriadku v obci
- zabezpečovanie ochrany kultúrnych pamiatok a zachovanie prírodných hodnôt
- plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci
- osvedčovanie listín a podpisov
- vedenie obecnej kroniky

Normotvorná činnosť
Normotvorná činnosť obecného zastupiteľstva znamená, že obecné zastupiteľstvo môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Všeobecne záväzné nariadenia sú miestne zákony, ktoré na území obce upravujú práva a povinnosť fyzických a právnických osôb súvisiace:

- s plnením úloh územnej samosprávy (tzv. originálne kompetencie)
- s plnením úloh preneseného výkonu štátnej správy VZN na úseku originálnych kompetencií nesmie byť v rozpore s Ústavou SR a ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené.

VZN na úseku preneseného výkonu štátnej správy môže byť vydané len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, naviac nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, zákonmi, s nariadeniami vlády SR, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Ako sa zverejňuje nariadenie?
Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec najmenej 15 dní pred rokovaním jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci, zverejnením na internetovej adrese obce alebo iným obvyklým spôsobom. Počas najmenej 10-dňovej lehoty od vyvesenia návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej podobe, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu.
Pripomienky vyhodnocuje predkladateľ a príslušná komisia. Informácia obsahuje stručný obsah pripomienky, údaj o tom kto ju predložil, ktoré pripomienky boli akceptované, ktoré nie a prečo. Písomné vyhodnotenie pripomienok musia poslanci zastupiteľstva dostať najneskôr 3 dni pred rokovaním o návrhu nariadenia.
Ako sa VZN schvaľuje, kedy je platné a kedy je účinné? VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením, vyžaduje sa prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie a uznesenie o jeho schválení podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia.
Platnosť VZN znamená, že bolo riadne schválené na rokovaní zastupiteľstva a následne bolo vyhlásené, čiže vyvesené na úradnej tabuli v obci najmenej na dobu 15 dní pred nadobudnutím účinnosti. Okrem toho sa nariadenie zverejnené aj spôsobom v obci obvyklým.

Účinnosť VZN nadobúda dňom, dokedy sa podľa VZN v praxi koná. Účinnosť sa určuje týmito spôsobmi:
- 15-tym dňom od vyvesenia VZN
- neskorší začiatok účinnosti (napr. schválenie v septembri, účinnosť až od decembra)
- okamžitý alebo skorší začiatok účinnosti nariadenia než 15 dní od schválenie v prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku

Kto vykonáva VZN a ako sa postupuje pri ich poručovaní? Výkon nariadení patrí do pôsobnosti obecného úradu. Ak nariadenie poručí fyzická osoba, možno je postihnúť blokovou pokutou do výšky 30,126 EUR priamo na mieste alebo peňažnou pokutou až do výšky 150,630 EUR podľa druhu priestupku. Ak nariadenie poruší právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, môže byť postihnutý peňažnou pokutou až do výšky 6025,200 EUR.
Možnosť uloženia pokuty je časovo obmedzená, a to do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa porušenia nariadenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia.
Aký je postup v prípade rozporu VZN so zákonom? Ak je nariadenie v rozpore so zákonmi alebo predpismi, prokurátor má právo podať proti nemu protest, pričom orgán verejnej správy je povinný rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu.
Ak sa protestu nevyhovie, je obecné zastupiteľstvo povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonné VZN zrušiť, prípadne nahradiť nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
Ak obecné zastupiteľstvo protestu nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, alebo v ustanovenej lehote o proteste vôbec nerozhodne, môže generálny prokurátor podať Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.

Orgány obce
Orgánmi obce sú:
- obecné zastupiteľstvo
- starosta obce

Ich prostredníctvom vykonávajú obyvatelia obce nepriamo miestnu samosprávu a obec plní svoje funkcie. Zastupiteľstvo aj starosta sú volenými orgánmi, pričom voľby sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
Obidva orgány obce sú orgánmi s tzv. originálnou kompetenciou, majú rovnocenné postavenie, každý na svojom úseku pôsobnosti.

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán, zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce, ktorý má výhradné právo rozhodovať o najdôležitejších veciach a riešiť základné otázky života obce.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce
- schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
- uznášať sa na nariadeniach
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce, na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa veľkostnej kategórie obce. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený a v špecifických prípadoch, napr. výkon funkcie prokurátora.
Rokovanie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. O jeho zvolanie môže požiadať aj tretina poslancov obecného zastupiteľstva. Zasadnutie zastupiteľstva zvoláva a vedie spravidla starosta obce
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa musí uskutočniť do 30 dní od konania volieb, toto rokovanie zvoláva dovtedajší starosta.
Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Sú rokovania zastupiteľstva verejné? Rokovania obecné zastupiteľstva sú zásadne verejné, vrátane otázok použitia verejných prostriedkov na platy a odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce, alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obce a pri prerokúvaní otázok nakladania s majetkom obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovania vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Starosta obce
Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Je to verejná funkcia, právne postavenie starostu je vo viacerých smeroch osobitné.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:
- poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený
- predsedu samosprávneho kraja
- vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy (napr. vedúci odboru)
- podľa osobitného predpisu (napr. prokurátor)

Aké sú povinnosti (právomoci) starostu?
Starosta je:
- štatutárny orgán v majetkovoprávnych vzťahoch obce
- štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
- správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a rady (ak je zriadená)
- vykonáva obecnú správu
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva
- má sistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia za splnenia istých podmienok)
- môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6025,200 EUR (v zákonom stanovených prípadoch)
Ako môže zaniknúť mandát starostu?
Mandát starostu zaniká naplnením presne vymedzených zákonných podmienok, napr. odmietnutím sľubu alebo zložení sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu, právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu, smrťou, zrušením obce.
Kto zastupuje starostu obce? Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie ho zastupuje jeho zástupca. Na návrh starostu ho volia spomedzi seba spravidla na celé funkčné obdobie poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí ho môžu aj odvolať.
Komisie Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

 • Obecný úrad najmä:
  - zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  - zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a jeho orgánov,
  - vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  - vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu obce.

  Prácu obecného úradu organizuje starosta alebo prednosta obecného úradu.

Kto určuje organizáciu obecného úradu?
Organizácia obecného úradu je upravená v Organizačnom poriadku obecného úradu,ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenej, upravuje pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov, určuje zásady riadenia a stanovuje zásady organizačnej štruktúry úradu a v rámci nej vzájomné vzťahy.
Prednosta obecného úradu
Prednosta vedie obecný úrad a organizuje jeho prácu, vymenúva a odvoláva ho starosta. Je zamestnancom obce, za svoju činnosť je zodpovedný starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva, zúčastňuje sa na jeho zasadnutiach a na zasadnutiach jeho orgánov s hlasom poradným.
Hlavný kontrolór Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo, je zamestnancom obce, jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OcZ.
Kto môže vykonávať funkciu hlavného kontrolóra? Musí to byť osoba, ktorá má ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
Aké sú hlavné úlohy hlavného kontrolóra?
K hlavným úlohám kontrolóra patrí kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších ustanovených osobitnými predpismi.

Hlavný kontrolór okrem toho predkladá plán kontrolnej činnosti, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce a predkladá správy o kontrolnej činnosti.

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Pohotovostná služba - rozpis

https://www.e-vuc.sk/pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/rozpisy-sluzieb-ambulantnej-pohotovosti-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/rozpis-sluzieb-aps-lspp.html?page_id=56541&kraj=404

Aktuálny cenník poplatkov za služby poskytované v obci Michalová

Materská škola Michalová

http://www.msmichalova.estranky.sk/

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:188
TÝŽDEŇ:1571
CELKOM:1366114

Môžete mať záujem

Fotogaléria

Najobľúbenejšia fotografia

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 10 °C
slabý dážď, severný vánok
vietorS, 1.48m/s
tlak1014hPa
vlhkosť77%
zrážky6.62mm

UPOZORNENIE

Upozornenie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: