Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stavebný úrad

Ohlásenie vodovodnej prípojky

Drobná stavba šachta.rtf

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov

tlacivo__kolaudacne_konanie.pdf

Ohlásenie stavebných úprav podľa §57 Zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Ohlásenie stavebných úprav podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku

Ziadost_ohlasenie_stavebnych_uprav_§57_zak.c.-5_1976.pdf

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.pdf

Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie.pdf

Nájomná zmluva na hrobové miesto

hrobove_miesto.pdf

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf

Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 139b ods.1 zákona č. 50/76 Zb.

ohlasenie_jednoduchej_stavby.pdf

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 Zák. č. 50/1976 Zb.

ohlasovacia-povinnost-drobna-stavba.rtf

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost_o_odstranenie_stavby.pdf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

ziadost_o_povol_zmeny_stav_pred_dokon.pdf

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf

Všeobecné tlačivá

Čestné vyhlásenie

cestne_vyhlasenie_k_ziadosti___elektronicka_pokladnica-2.rtf

Plná moc

plna_moc-1.doc

Dane a poplatky

Oznámenie k užívaniu verejného priestranstva

Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

oznámenie k užívaniu verejného priestranstva.pdf

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie KO a DSO

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady a DSO

žiadosť o zníženie.pdf

Žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za KO a DSO

Žiadosť o vrátenie pomernej časti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok...

žiadosť o vrátenie.pdf

Žiadosť o vrátenie preplatku

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku za rok...

žiadosť preplatok.pdf

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad a DSO

Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka - platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO

komunalny odpad.pdf

Ohlásenie ku komunálnemu odpadu

Ohlásenie vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a DSO

poplatkova povinnosť.pdf

Stránka