Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Právo voliť
do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


 

Právo byť volený
do orgánov samospráv obcí 

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

OZNÁMENIE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné  zastupiteľstvo v Michalovej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 27/2022 zo dňa 28.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Michalovej bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý je zhodný s územím obce, sa volí 9 poslancov.


OZNÁMENIE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné  zastupiteľstvo v Michalovej podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 27/2022 zo dňa 28.06.2022 určilo, pre voľby starostov obce jeden jednomandátový volebný obvod.

Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta je zhodné s územím obce.


 

OBEC Michalová – Obecný úrad, Trosky č. 1,   976 57  Michalová

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

určujem

pre voľby konané dňa 29. októbra 2022 v obci Michalová volebné okrsky a volebné miestnosti:

Volebný okrsok č. 1:      ulice Trosky, Hrable, Horný rad, Dolný rad

Volebná miestnosť: rokovacia miestnosť
Obecného úradu  Michalová                   

Volebný okrsok č. 2:      ulice Hrádza, Potočná, Ulička

Volebná miestnosť: kancelária prvého kontaktu
 Obecného úradu Michalová


 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

 

Informácie pre voliča
Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov


Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií


Informácie pre nezávislých kandidátov
Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry


Volebná kampaň
Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň


Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane


Organizačno-technické zabezpečenie volieb
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb


Financovanie volieb
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb


Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
 

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Mgr. Martina Kupcová, oumichalova@michalova.sk, 0904 261 450. 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej koisie a okrskovej volebnej komisie: oumichalova@michalova.sk 


Výsledky volieb
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov